TrosbekjennelseIntroduksjon


Kristen Tro og Tanke er en privat blogg der jeg (Jonas Stava) er ansvarlig for innholdet. Det er idag blitt populært å ikke ta tydelige ståsted får å nå ut til alle. Min oppfatning er den motsatte. Mer enn før bør vi ta tydelige ståsted nettopp for å vise hvor vi henter vår autoritet fra. Jeg har derfor valgt å skrive en bekjennelse der jeg viser tydelig hvor jeg står med hensyn til Bibelen, dens autoritet og doktriner. Merk at fordi jeg er tydelig hvor jeg står betyr ikke at jeg ikke elsker og tolerer mennesker som er uenige. Som Kristne er vi befalte å elske våre medmennesker samtidig som vi proklamerer det som Bibelen lærer om hva som er sant.Bibelen


Bibelen alene er Guds ord, og er Guds ufeilbarlige ord. Bibelen er også inspirert av Gud (2 Tim 3:16-17) og derfor uten feil om hva Bibelen lærer om Gud. Altså doktrinene (Her). Den Bibelske kanonen har 27 bøker i det Nye Testamentet og 39 i det Gamle Testamentet. Dette er til sammen 66 bøker. Dette ekskluderer Apokryfene som blant annet den Romersk Katolske kirke godkjenner. Disse er hverken inspirert av Gud eller en del av den Bibelske kanonen (Her). Bibelen bør først og fremst tolkes bokstavelig og historisk, altså etter litteratur type, historisk sammenheng og kontekst (Her). Et eksempel på dette vil være at feks 1 Mosebok så er Adam og Eva ekte historiske personer.


Gud


Gud er den ene sanne allmektige, universielle skaperen av universet. Ingen Gud var skapt før han eller etter han (Jesaja 43:10, 44:6, 44:8). Gud har alltid vært den samme (Salme 90:2). Han er hellig (Åpenbaring 4:8), Evig (Jesaja 57:15). Gud er allmektig (Jer 32:17,27), Allstedsnærværende (Salme 139:7), Allvitende (1 Joh 3:20). Gud er kjærlighet (1 Joh 4:8,16), Lys (1 Joh 1:5), Ånd (Joh 4:24), Sannhet (Salme 117:2); Skaper (Jesaja 40:12,22,26). Gud skal tilbes (1 Mos 24:26, 2 Mos 4:31, 1 Cor 14:25, Rev 7:11). Han skal tjenes (Matt 4:10, 1 Cor 6:19, Filip 3:7, Tessa 1:9, Heb 9:14). Sannheten om han skal proklameres (Matt 28:19, Joh 14:15, Apg 1:8).


Treenigheten


Gud er et vesen som er evige tre ulike personer. Gud far, Gud Sønnen og Gud den Hellige Ånd. Alle er Gud. De er ikke tre guder, men en Gud som har tre personer. Gud er ikke en Gud som tar tre former eller tre guder, men En Gud som har tre personer i et vesen. Jesaja 44:6, 8, 45:5, 1 Mosebok 1:26-27; 3:22; Matt 3:17; 28:19, Luke 9:35, 2 Cor 13:17. (Her)


Jesus


Jesus Kristus er Gud som en del av treenigheten. Altså et vesen, og tre personer i Guddommen. Jesus som er Gud ble menneske og hadde både en Guddommelige og menneskelig natur. Altså to ulike naturer. Han er en person, og ikke to. Han delvis Gud og delvis menneske, men har to naturer og er en person. Den ene naturen er fullt menneske, og den andre naturen er fullt Gud. (Fil 2:5-11; Kol 2:9, 1 Tim 3:16, Heb 1:5-13, Joh 1:1-3,14.


Jomfru Fødselen


Jesus ble mirakuløst født av jomfru Maria (Lukas 1:42)Jesus Oppstandelse

Jesus Kristus døde en fysisk død og ble oppreist den tredje dagen etter han ble gravlagt. Han ble oppreist i en forherliget fysisk kropp og gikk opp til himmelen, og sitter ved Gud farens høyre hånd og styrer sammen med Han. (Joh 2:19, 1 Kor 15, Luke 24:39). At Jesus ble historisk og fysisk korsfestet, gravlagt og sto opp den tredje dag er det mest sentrale poenget i Kristen tro og totalt avgjørende for frelsen. Ved å sette lit til Jesus fysiske oppstandelse idet han overvant synden kan vi få være sammen med Gud i evigheten.


Forsoningen 


Gud elsket og gav sin sønn at alle som tror på han ikke skal gå fortapt men ha evig liv (Joh 3:16). Jesus døde på korset og bar våre synder (1 Pet 2:24) og døde i vårt sted, ble ofret for oss og led konsekvensene av å bryte loven (1 Joh 3:4) som er fysisk død (6:23) og åndelig død Jesaja 59:2). Jesus tok på seg synden for oss (2 Kor 5:21). Hans offer var et sone offer for oss (1 Joh 2:2, Joh 19:39, 1 Pet 2:24). Som et resultat av at Jesus Kristus ble korsfestet, døde på korset, ble gravlagt og ble oppreist på den tredje dag (1 Kor 15) så ble Guds rettferdighet møtt og vi kunne bli frigjorte fra evig fordømmelse. (1 Pet 3:18, Matt 1:21, 25,46, Rom 5, 1 Joh 2:2). Vår skyld ble frigjort og våre synder ble kansellert (Col 2:14).


Dåpen


Min posisjon er at dåp er en viktig Bibelsk lydighets handling mot Gud. Det er ikke er frelse i dåpen, men dåp i frelsen. Dåpen er en utvendig manifestasjon av en indre realitet. Vi er rettferdiggjort foran Gud ved tro på Jesus (Rom 3:28-30) ikke ved dåp. Dåp er derimot en bekreftelse på troen en har. Vi er videre begravd, død og blitt gjort levende med Kristus gjennom dåpen. ( Rom 6:4)


Menneskets Tilstand


Mennesket er fordervet i synd og korrupt som et resultat av syndefallet. Mennesket tror på Gud gjennom Hans nåde gjennom tro (Efeserbrevet 2:8-10, Joh 6:28-29, 15:5, Filip 1:29). Vi kan ikke oppnå rettferdighet hos Gud ved egne handlinger (Joh 6:44, Rom 3:10-12). Vi er heller ikke født på nytt av vår egen vilje (Joh 1:13). Vi kan heller ikke forstå de åndelige ting uten at Gud åpenbarer det for oss (1 Cor 2:14, Rom 8:7). Evig straff og helvete er å bli atskilt fra Gud og er et resultat av synd. Å stole på forsoningen til Jesus vil frelse oss fra menneskets tilstand i synd og gi oss en evighet sammen med Gud (Joh 3:16)


Frelsen

Frelsen er å bli frelst fra Guds dom. Frelsen kommer som et resultat av nåde alene, tro alene, og gjennom Kristus alene (Joh 3:16). Altså ikke gjennom gode gjerninger (Rom 3:20, Ef 2:8-9). Gud har valgt oss ut for frelse (2 Tess 2:13).


Rettferdiggjørelse gjennom tro  Alene


Rettferdiggjørelse er å bli gjort rettferdig av Gud. Rettferdiggjørelsen kommer som et resultat av tro på Kristus og hans verk (Rom 4:1-16, Rom 3:24) altså ikke av lovens gjerninger (Rom 3:28, Gal 2:21). Troen er det som rettferdiggjør mens gjerningene er det som beviser at troen faktisk er ekte. Gjerninger er resultat av sann ekte tro (tillit) til Jesus Kristus og Hans verk.

Helliggjørelse


Helliggjørelsen er en del av Kristen livet der den Hellige Ånd gjør oss mer lik Kristus. Våre tanker, lyster vil bli forandret til å følge Kristus og Hans lover. (1 Tess 4:7, Ef 2:10, 1 Tim 4:4, 1 Pet 3:15, 2 Tim 2:25). Helliggjørelsen er en prosess som fortsetter etter frelsen. 


Jesus Kommer  igjen for Andre Gang


De Bibelske profetiene i GT viser at Jesus både kom som en tjenende frelser (Første komme) og senere som en politisk leder (Andre komme). Jesus kommer igjen og vil opprette sitt rike på jord.


Reformasjonens Fem Prinsipper  (Five Solas)


Reformasjonen er etter min oppfatning en av historiens viktigste historiske hendelse. Sola Scriptura (Skriften alene), Solus Christus (Kristus alene), Sola Gratia (Nåde alene), Sola Fide (Tro alene), Soli Deo Gloria (Guds ære alene): Her.


Den Åndelige Virkelighet


Virkeligheten er oppdelt i både åndelig og materiell. Begge disse er viktige og bør holdes i balanse. I dagens Norge er det mest fokus på det materielle, mens mange sliter med å tro på det åndelige. Bibelen bekrefter en åndelig realitet der både engler, demoner (2 Pet 2:4, Judas 6 er i krig mot Gud og vil oppleve evig dom (Matt 25:41).


Evig Dom


Frelsen eksisterer kun i Jesus Kristus (Joh 17:3). Fortapelse er en del av evangeliet og må også inngå i forkynnelsen. Gud både er og vil dømme rettferdig. Hvem og hvordan Gud vil dømme er opp til Han selv og det er derfor ikke mulig å vite hvordan denne dommen vil foregå. Alle kristne har et ansvar å forkynne omvendelse fra synd og tro på Jesus Kristus til frelse. 

Evangelisering


Evangelisering handler om å spre budskapet om Guds rike til alle nasjoner. (Matt 28:19-20). Denne bloggen vil vektlegge å angripe falske doktriner, lærer og annet som strider imot Guds ord. Vi skal gi et forsvar for håpet som er i oss og håpe at Gud vil bruke dette til å lede mennesker til omvendelse og tro på Han (1 Peter 3:15, 2 Tim 2:25).


Guds Rike

Vi har alle som kristne en oppgave å ta del i og å ekspandere Guds rike. Misjonsbefalingen gjelder for alle Kristne og vi har en oppgave å gjøre det som er godt (Matt 28:18-20 Rom 12). Gud utruster alle mennesker ulikt og vi har alle som ansvar å gjøre det beste der vi er og med det vi har fått. Alle oppgaver og kall som er innenfor det Bibelske er viktige og del å spre Guds rike.

Ekteskapet 


Ekteskapet er mellom mann og kvinne i et monogamt ekteskap. All seksuell atferd utenfor dette beskriver Bibelen som syndig. (1 Mos 2:23-24, Efeserbrevet 5, Matt 19:4-6). 


Kristen Livet


Kristenlivet handler først og fremst om å elske Gud og å elske nesten. (Mark 12:30-31). Kristenlivet handler også om å anvende Bibelen på en praktisk måte i hverdagen. Kristenlivet handler altså både om teori og praksis. Kristne skal leve i fred med alle mennesker, lide seg gjennom urettferdighet og falske anklager med kjærlighet og omsorg.
Kristne skal forsvare sin tro (1 Pet 3:15), rette på vranglære (2 Tim 2:25) og leve ut sin overbevisning. Kristenlivet handler om å være i verden, men ikke av verden.


Skapelse og Evolusjon


Det er min posisjon at Gud er den ene skaperen av hele universet. Gud skapte alt utifra sin egen vilje. Mitt personlige ståsted ligger nærest gammel-jord kreasjonismen. Personlig mener jeg at gammel jord og ungjords kreasjonismen best opprettholder Bibelens autoritet. Gud skapte Adam og Eva som ekte og historiske personer slik det står i 1 Mosebok. Jeg tror bare på mikro evolusjon og ikke makro evolusjon. Synet på skapelse er ikke uviktig, men kristne kan likevel være uenige rundt disse spørsmålene samtidig som er ortodoks i sin tro. Det er viktig, men ikke sentralt. 


Israel 


 Israel spiller en sentral rolle gjennom GT og NT. Å avvise viktigheten av det fysiske landet er å avvise Bibelens budskap. Jeg mener derfor at Jødene har rett til landet sitt og støtter en Israelsk stat som er en oppfyllelse av profetiene (1 Mos:17:7-8 og Ezekiel 36:22-24). Dette betyr ikke at jeg støtter alle handlinger som blir utført av Israel, men det betyr at jeg støtter deres rett til å ha et land. 

No comments:

Post a Comment