Politikk og Religion


Denne bloggen med hensyn til politikk og Kristendom


Denne bloggen: Denne bloggen var aldri ment å inneholde politikk. Min utdannelse er først og fremst innenfor livssyn og teologi og planen var å kun skrive om dette. Samfunnet har beklageligvis utviklet seg i en negativ retning samtidig som min interessere for politikk har vokst enormt de siste to årene. Dette gjør at jeg ser på det som nærmest helt nødvendig å ta opp politiske emner. Hoved årsaken til dette er vårt samfunn er blitt enormt politisk. Nesten alle spørsmål er idag på en aller måte knyttet til politikken.


Ekstremer: Jeg tar fullstendig avstand fra hvit nasjonalisme (ikke det samme som en verdi basert nasjonalisme). Alle typer rasisme er noe jeg fordømmer på det sterkeste. Jeg tar også avstand fra Kultur Marxisme. Ekstremene på ytre høyre (hvit nasjonalisme) og ytre venstre (Kultur Marxisme) vil få sterkt kritikk på denne bloggen. Politisk støtter jeg klassiske liberale verdier og konservatisme.

Kirke, stat, moral og autoritet: Tidligere var det kirken som tok seg av moralske og religiøse spørsmål. Men nå som samfunnet er mer sekulært så overtar staten mange områder som tidligere tilhørte kirkens autoritet. Staten fungerer i mye større grad enn enn før som både en politisk og religiøs (moralsk) autoritet. Et eksempel på dette er kultur Marxismen som egentlig er en politisk ideologi som på mange områder fungerer som en religion. Politiske ideologier som Marxisme, Nazisme og Fascisme er pseudo religiøse politiske ideologier. De berører samme spørsmål som Kristendommen. Dette er årsaken til at jeg kommenterer politikk såvel som teologi. Dette var som sagt ikke mitt ønske, men noe jeg ser på som en nødvendighet.

Verdier/Kultur og ikke rase: Det første jeg vil vektlegge er at ingen av mine argumenter er rase basert, men verdi basert. Verdier er universielle og kan adopteres av hvem som helst når som helst. Jeg er en sterk motstander av alle typer rasisme. Mine argumenter handler om hvilke ideer, ideologier som er funksjonelle og ikke hvilken rase som har disse ideene. Om en nasjon vektlegger de rette verdiene kan de bygge en bærekraftig nasjon uavhengig av rase.

Kritikk/Ideologi: En annen ting å ha i minne er at denne bloggen handler først og fremst om alt som er tilknyttet til den Kristne overbevisningen. Det betyr at jeg ikke vil prøve å ta stilling til politiske partier, men å formidle Bibelske prinsipper. Det vil si at jeg kritiserer individer og ideer i politikken om de feks fremmer lovverk som knebler ytringsfrihet og religionsfrihet. Altså bare det som jeg mener direkte berører det Bibelske og vår grunnleggende frihet. Du finner også mye kritikk av Marxismen og andre lignende ideologier som både har vært og er svært destruktive. Kritikk av ideologi er derimot ikke kritikk av parti eller person.Partier og støtte av enkelte kandidater


Jeg har aldri hatt et fast parti jeg stemmer på i Norge. Ingen av de norske partiene representerer det jeg står får på en måte jeg mener er tilfredsstillende. I Usa før valget støttet jeg verken Hillary Clinton eller Donald Trump. En viktig ting for meg er å sette prinsipper foran personer. La meg også gjøre det klart at jeg ikke mener en Kristen bør være verken på venstre eller høyre siden. Velg parti etter egen overbevisning og forhåpentligvis etter Bibelske prinsipper om du er Kristen.

Det er også viktig å påpeke at jeg på ingen som helst måte mener at alle Kristne bør stemme og tenke likt rundt politikken. Politikkens natur handler om kompromiss og det er derfor umulig å være enige om alt. Ofte kan en også gjerne støtte en kandidat som står for en viktig sak, men som har mye annet enn er uenig med.  Igjen vil jeg si at Kristne bør stemme etter egen overbevisning, men basert på Bibelske prinsipper. La meg illustrere med noen eksempler:

1. Kjærlighets prinsippet og å hjelpe den undertrykte er to sentrale Bibelske emner. Her er alle Kristne enige. Hvordan dette settes ut i praksis er derimot ikke lite åpenbart. Hvilken økonomisk modell og politikk hjelper fattige og undertrykte? Her er Kristne ofte uenige. Vi er enige om prinsippet men kan være uenige med hvordan dette settes ut i praksis.

2. Menneskeverd (abort) og tradisjonelt ekteskap (homofili) er to emner som er følsomme og politisk ladet. Bør feks en Kristen pastor preke om disse? Min oppfatning er at en pastor ikke trenger preke hvilken økonomisk modell som er best, men han har et ansvar å påpeke at menneskeverdet og ekteskapet er viktig. Dette er først og fremst sentrale Bibelske emner som er teologiske før de er politiske. Derfor har pastoren derfor et ansvar å stå på Bibelsk grunn her. Han har et ansvar å vise kjærlighet og omsorg, men også preke sannhet. Moralske og politiske emner som disse bør berøres, men dette er heller unntaket enn regelen.

3. Et annet eksempel er innvandring og oljeboring. En kan gjerne preke prinsippet om å være gode forvaltere av naturen, men pastoren bør ikke preke hvordan en skal forholde seg til oljeboring i Lofoten. En pastor bør etter min mening preke at vi må elske vår nabo som oss selv. Innvandring er et emne der pastoren kan preke prinsippet, men bør ikke tolke dette prinsippet ettersom Bibelen ikke gir tydelige og konkrete politiske svar på hvordan dette settes ut i praksis. Det finnes argument for kontroll av grenser og å hjelpe innvandrere. Prek prinsippet, men ikke hvordan dette skal settes ut i praksis.

4. En pastor bør etter min mening aldri preke verken for eller imot lave eller høye skatter. Dette er politikkens oppgave og ikke kirkens.Noen sentrale verdier som jeg mener er viktige i politikken


Jødisk Kristne verdier og Opplysnings verdier: Min politiske visjon kan forklares veldig enkelt. Vi trenger Jødisk Kristne verdier sammen med Opplysnings verdier. Begge deler er viktig. Opplysnings verdiene gir oss geniale politiske strukturer og Jødisk Kristne verdier gir oss et samfunn med moral, menneskeverd, mening, håp og annet. Libertarianere vektlegger korrekt klassisk liberalisme (noe vi alle bør være enige om), men glemmer ofte ut hvor viktig de Jødisk Kristne verdiene er for en bærekraftig sivilisasjon. Mer om dette: Her

TRO: Fedrene som grunnla Usa hadde noe Os Guiness kaller, "Det Gylne Trianglet". Frihet krever dyd, dyd krever tro og tro krever frihet. (Mer om dette: Her). Frihet uten tro kan lett lede til moralsk anarki som igjen vil lede til sosialt kaos.. Tocqueville sa i 1835: And it's as true today as it was then: "Despotism may govern without faith, but liberty cannot. Religion is more needed in democratic societies than any others". Fedrene som grunnla var også overbevist om at religion (Kristendommen) var nødvendig for å få et moralsk land (Her). Den kjente agnostikeren (historiker) William Durant bekreftet også at intet suksessfullt samfunn hadde opprettholdt seg seg over tid uten religion. (Her). Troen gjør det politiske systemer og utdannelse ikke kan, nemlig  gjøre motivasjonen til etiske handlinger intern. Jeg har også stor sympati og mye enighet med libertarianere, men dette er en av grunnene til at jeg ikke er libertarianer og heller konservativ. Tro er nødvendig for frihet, moral og et bærekraftig samfunn.

 Familien: Den tradisjonelle familien innbærer mor far og barn. Menn og kvinner er ulike men likestilte. Det er først og fremst familiens oppgave å videreføre verdiene til den neste generasjonen. Mor og far har den viktigste oppgaven å lære opp barna. Barn bør ære sine foreldre og foreldre bør lytte til sine barn med forståelse. Familien er grunnleggende for en fungerende nasjon. En sterk nasjon har alltid sterke familier.

Menneskeverdet: Mennesket er verdifullt fordi de er skapt i Guds bilde. Kristus døde for hver person og dette er med å viser hvor verdifullt hvert individ er. Abort, barnedrap, aktiv dødshjelp er i strid med det Bibelske menneskeverdet. Alle bør bli iveretatt og få en sjans til å leve. Vi må velge livet og bygge livets kultur. Herher.
Hva kan vi være enige om politisk?


Noen politiske ideer har vært så funksjonelle og bevist gjennom historien å skape et bedre samfunn at jeg mener at alle uavhengig om en er Kristen eller ateist bør være enige om. Jeg håper vi alle kan sette pris på Jødisk Kristne verdier som har gitt oss verdens mest bærekraftige sivilisasjon. Men jeg vet at mange ikke ser dette likt som meg. La meg derfor vektlegge de verdiene jeg mener vi bør være enige om uavhengig av bakgrunn. Årsaken til dette er at disse er etter min mening grunnleggende for oss alle om vi ønsker å leve i en bærekraftig sivilisasjon.


Disse verdiene kalles ofte klassisk liberalisme. Adam Smith, Montesquieu, John Locke er kjente navn her. Edmund Burke er også etter min mening er viktig politisk tenker som vi har mye å lære av.1. Progressiv eller Konservativ? Vi bør alle være enige om vi både trenger progressive og konservative krefter. Vi må konservere såvel som å fornye oss. Personlig mener jeg det er best å fornye oss sakte og sikkert fremover ettersom vi da får se konsekvensene av ideene som blir prøvd. Men denne blandingen mellom disse kreftene må helst være i rett balanse.

2. Anti Kommunisme, Fascisme, Nazisme og andre totalitære ideologier: Disse ideologiene er blitt prøvd og var katastrofale. Ronald Reagan sa i begynnelsen av sitt offentlige liv at det var ingen større fiende for menneskets frihet enn Kommunismen. Den ideologien drepte 100 millioner mennesker og skapte enorm fattigdom og annen elendighet. Alle system som vil kontrollere samfunnet ovenfra kan lett bli totalitære og bør unngås for enhver pris. Desentralisering av makt er en nøkkel for et fungerende samfunn.

 3.Tro på individet: Individet må være over staten. Når et utdannet og kunnskapsrikt folk alle har tilgang på fordelt makt og kan utfordre staten så er samfunnet fungerende. Hvert individ bør ha mulighet til å klatre til topps og lykkes. Personlig ansvar er nøkkelen til et bedre liv. Den eneste som kan forbedre sin situasjon er en selv.

 4. Tro på grunnloven: Loven må være over staten og være for og av folket. Hvert individ bør kunne ta grunnloven i sin hånd og utfordre eliter og kreve sine rettigheter. Grunnloven bør være enkel å forstå slik at hver borger kan lese gjennom den og bruke den. En grunnlov må være lovfestet både i loven og enda viktigere i folk sitt sinn. En må lære å tenke fritt. Frihet er en sinnstilstand og en tenkemåte mer noe annet.

5. Menneskeverdet: Menneskeverd og menneskerettigheter er grunnleggende og bør alltid forsvares. Personlig mener jeg Bibelen gir best forsvar av menneskeverd, men er også overbevist at det finnes gode fornuftsbaserte argumenter for menneskeverdet.

6. Ytringsfriheten: Vi lever i en tid der en faktisk må minne hverandre på hvor viktig ytringsfriheten er. Den er selve blodet i det fungerende demokrati og er TOTALT nødvendig for at å bryte ned makt, avsløre korrupsjon og holde hverandre ansvarlige.

7. Religions/Livssyns Frihet: Ingen skal tvinges til å tro verken det ene eller det andre. Foreldre må selvsagt oppdra barn etter egen overbevisning, men i voksen alder så skal ingen tvinges til å følge visse livssyn.

8. Desentralisering av makt: Vi vet at makt alltid blir misbrukt over tid. Den må fordeles så godt som mulig slik at ingen blir for mektige.

9. Representering av folket. Vi bør kunne velge inn alle våre egne ledere og holde dem ansvarlige for sin politiske makt. Ledere som ikke er valgt inn av folket misbruker sin makt.

10. Fritt marked, Privat Eiendom og velferdsstat: Det frie markedet har gitt oss velstand vi har. Privat eiendom er bærebjelken i dette systemet og er noe vi alle bør favorisere. Det finnes derimot også et godt argument for fordeling såvel som produksjon. Hvor denne grensen går vil vurdere etter hvilken tid vi lever i. Velferdssystemet bør fordele muligheter i større grad enn å skape avhengighet til staten. Å hjelpe mennesker utav fattigdom er en større kjærlighets handling enn å gjøre dem avhengige idet de forblir fattige.

11. Fred gjennom styrke. Ikke krig, men forsvar: Krig er sjeldent lønnsomt og bør unngås om mulig. En kan heller vise styrke gjennom militæret uten å angripe andre land. Den kalde krigen mellom Usa og Russland er et godt eksempel på dette.

Relevante innlegg: Abraham Kuyper: Kristendommen påvirker alle deler av samfunnet

Angående Politikk og Religion så har jeg skrevet om detteHerNo comments:

Post a comment