Historiske Bekjennelser

Den apostoliske trosbekjennelsen

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,
himmelens og jordens skaper.

Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre,
som ble unnfanget ved Den hellige ånd,
født av jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,
korsfestet, død og begravet,
fòr ned til dødsriket,
stod opp fra de døde tredje dag,
fòr opp til himmelen,
sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,
skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Jeg tror på Den hellige ånd,
en hellig, allmenn kirke,
de helliges samfunn,
syndenes forlatelse,
legemets oppstandelse
og det evige liv.
Amen.


Den nikenske trosbekjennelsen

Vi tror på én Gud,
den allmektige Fader, som har skapt himmel og jord,
alt synlig og usynlig.
Vi tror på én Herre, Jesus Kristus,
Guds enbårne Sønn,
født av Faderen fra evighet.
Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud,
født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen.
Ved ham er alt blitt skapt.
For oss mennesker og til vår frelse
steg han ned fra himmelen.
Han er blitt kjød ved Den Hellige Ånd av jomfru Maria,
og er blitt menneske.
Han ble korsfestet for oss,
pint under Pontius Pilatus og gravlagt.
Han oppstod den tredje dag, etter Skriftene,
fór opp til himmelen, og sitter ved Faderens høyre hånd.
Han skal komme igjen med herlighet og dømme levende og døde,
og på hans rike skal det ikke være ende.
Vi tror på Den Hellige Ånd, Herre og livgiver,
som utgår fra Faderen og Sønnen,
som med Faderen og Sønnen tilbes og forherliges,
og som har talt ved profetene.
Vi tror på én, hellig, allmenn/katolsk og apostolisk Kirke.
Vi bekjenner én dåp til syndenes forlatelse
og venter de dødes oppstandelse
og det evige liv.
Amen.


Den athanasianske trosbekjennelse

1- Enhver som vil bli salig, må framfor alle ting holde fast på den felles kristne tro.
2- Enhver som ikke bevarer denne hel og uforfalsket, vil uten tvil gå evig fortapt.
3- Og dette er den felles kristne tro, at vi ærer én Gud i Treenigheten og Treenigheten i enheten,
4- i det vi hverken blander sammen personene eller deler vesenet.
5- For én person er Faderens, en annen Sønnens, en annen Den Hellige Ånds.
6- Men Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds guddom er én, herligheten er like stor, majesteten like evig.
7- Slik som Faderen er, slik er Sønnen, slik er også Den Hellige Ånd.
8- Uskapt er Faderen, uskapt er Sønnen, uskapt er Den Hellige Ånd.
9- Umålelig er Faderen, umålelig er Sønnen, umålelig er Den Hellige Ånd.
10- Evig er Faderen, evig er Sønnen, evig er Den Hellige Ånd.
Hentet fra www.kirken.no 3

11- Og likevel er det ikke tre evige, men én evig,
12- likesom det ikke er tre uskapte, heller ikke tre umålelige, men én uskapt, og én umålelig. 13- På samme måte er Faderen allmektig, Sønnen allmektig, Den Hellige Ånd allmektig,
14- og likevel er det ikke tre allmektige, men én allmektig.
15- Slik er Faderen Gud, Sønnen Gud, Den Hellige Ånd Gud,
16- og likevel er det ikke tre guder, men én Gud.
17- Slik er Faderen Herre, Sønnen Herre, Den Hellige Ånd Herre,
18- og likevel er det ikke tre herrer, men én Herre.
19- For likesom den kristelige sannhet tvinger oss til å bekjenne hver person for seg som Gud og Herre, slik forbyr den felles kristne tro oss å si at det er tre guder eller herrer.
20- Faderen er ikke virket av noen, heller ikke skapt, heller ikke født.
21- Sønnen er av Faderen alene, ikke virket, heller ikke skapt, men født.
22- Den Hellige Ånd er av Faderen og Sønnen, ikke virket, heller ikke skapt, heller ikke født, men han går ut fra dem.
23- Altså er det én Fader, ikke tre fedre, én Sønn, ikke tre sønner, én Hellig Ånd, ikke tre helligånder.
24- Og i denne Treenighet er ikke noe tidligere eller senere, ikke noe større eller mindre,
25- men alle tre personer er seg imellom like evige og jevnbyrdige, så at på alle måter, slik som det allerede er sagt ovenfor, både Treenigheten må æres i enheten og enheten i Treenigheten.
26- Den som altså vil bli salig, må tenke slik om Treenigheten.
27- Men til evig salighet er det også nødvendig at han tror ærlig at vår Herre Jesus Kristus ble menneske.
28- Det er altså den rette tro, at vi tror og bekjenner at vår Herre Jesus Kristus, Guds Sønn, er Gud og menneske:
29- Han er Gud av Faderens vesen, født før alle tider, og han er menneske av sin mors vesen, født i tiden,
30- fullkommen Gud, fullkomment menneske, bestående av fornuftig sjel og menneskelig kjød,
31- lik med Faderen etter sin guddom, ringere enn Faderen etter sin manndom.
32- Men enda han er Gud og menneske, er han likevel ikke to, men én Kristus,
33- én, ikke ved en forvandling av guddommen til kjød, men ved manndommens opptakelse i Gud,
34- i det hele én ikke ved en sammenblanding av vesen, men ved personens enhet.
35- For likesom den fornuftige sjel og kjødet er ett menneske, således er Gud og menneske én Kristus,
36- som led for vår frelse, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag,
37- fór opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faderens høyre hånd, skal komme derfra for å dømme levende og døde.
38- Og når han kommer, må alle mennesker stå opp igjen med sine legemer og gjøre regnskap for sine gjerninger.
39- Og de som har gjort godt, skal gå inn til det evige liv, men de som har gjort ondt, til den evige ild.
40- Dette er den felles kristne tro. Den som ikke oppriktig og fast har denne tro, kan ikke bli salig.
Luthers forklaring til den apostoliske trosbekjennelse

1.) Jeg tror at Gud har skapt meg og alle andre skapninger. Han har gitt meg kropp og sjel, fornuft og alle sanser, og holder dette ved lag. Han gir meg klær og sko, mat og drikke, hus og hjem, ektefelle og barn, jord og buskap, og alt jeg trenger fra dag til dag. Han verner meg mot alle farer og vokter meg mot alt ondt. Alt dette gjør han bare av faderlig godhet og guddommelig barmhjertighet uten at jeg har fortjent det eller er verdig til det. For alt dette skylder jeg å takke og love ham, tjene og lyde ham.

2.) Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre, sann Gud født av Faderen fra evighet, og sant menneske, født av jomfru Maria. Han har gjenløst meg fortapte og fordømte menneske, frikjøpt og frelst meg fra alle synder, fra døden og fra djevelens makt, ikke med gull eller sølv, men med sitt hellige og dyre blod, og med sin uskyldige lidelse og død. Dette har han gjort for at jeg skal være hans egen, leve under ham i hans rike, og tjene ham i evig rettferd, uskyld og salighet, liksom han har stått opp fra døden og lever og regjerer i evighet.


3.) Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men Den Hellige Ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden, og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus, evig liv.

No comments:

Post a comment