Tuesday, 23 January 2018

Love thy Body av Nancy Pearcey


Nancy Pearcey er noe av et nærmeste du kommer Francis Schaeffer. Om du liker Schaeffer så vil du like bøkene til Pearcey. Den nye boken hennes, "Love Thy Body" er intet unntak. Pearcey har i denne boken tatt tid til å forklare hvordan det Kristne livssynet svarer på de komplekse kjønns spørsmålene som vår kultur for tiden er gjennomsyret av. Boken kombinerer vitenskap, teologi, historie, populær kultur og mange personlige historier om folk som tidligere har som LGBT men er nå er blitt Kristne.
Mye kan altså sies om denne boken, men her er noen viktige poeng som er verdt å ta med seg:

Tidligere i historien så mange sivilisasjoner på sannhet som en enhet der naturlig og moralsk orden ble sett på som ett system. Modernismen forandret dette og da var det kun vitenskapelige sannheter som var gjeldene. Teologi og moral blir sett på som subjektivt, privat of relativt, mens vitenskapen er offentlig, objektiv og korrekt for alle. Dette var et viktig poeng i Francis Schaeffer sine bøker at fakta og verdier blir splittet i to etasjer. Verdier er subjektive, private og relativistiske, mens fakta er offentlige, objektive og gjelder for alle.


The fact value split 

Values

Private, Subjective, Relativistic
__________________________

Facts

Public, Objective, Valid for Everyone


Split in Western Thought

Romantic Tradition

Postmodernism
_______________

Enlightenment Tradition

Modernism


Det som er ironisk er at vi gikk fra å mene at bare det vitenskapelige var det objektive, mens dagens postmodernisme mener at kun den øvre etasjen teller der det subjektive og følelser er det som teller, mens fakta og vitenskapen er en mental konstruksjon.

Dette blir også anvendt til abort der mange skiller mellom person og kropp. Dette er en sentral ide hos filosofen Peter Singer.


Abortion rests on personhood theory

Person

Has Moral and Legal Standing

____________________________

Body

An Expendable Biological Organism


Dette leder ofte til at barnedrap og drap av gamle og funksjonshemmede blir diskutert. Peter Singer sine bøker er verdt å lese her.


Det er viktig å huske på at disse hedenske ideene er ikke nye, men har røtter som går langt tilbake. Gnostikerne er et eksempel. Dette var en gruppe som avviste inkarnasjonen. Jesus var åndelig, mens kroppen var uten betydning. Åndelighet hadde ingenting med denne verden å gjøre men det handlet om bli frigjort i fra denne verden. N.T Wright says, "the Gnostics translated the language of the resurrection into a private spirituality and a dualistic cosmology." Dette var årsaken til at Gnostikerne ikke ble forfulgt. De brydde seg kun om den neste verden fordi de fornektet det materielle. N.T Wright says, "Death is the last weapon of the tyrant, and the point of resurrection... is that death has been defeated." This explains why "it was those who believed in the bodily resurrection who wer e burned at the stake and thrown to lions."

Kirken ble beklageligvis etter hvert påvirket av den dualistiske læren som deler opp det fysiske og åndelige. Augustine gikk så langt å si at sex innenfor ekteskapet var synd. Nedenfor ser du denne feilaktige dualismen.

Two-Story Christianity 

Sacred

Spirit, Soul, Church Work

_______________________

Secular

Body, Intellect, Professional WorkAssistert selvmord 


Person

Exercised Autonomy and Control

____________________________

Body

Is a disposable Piece of MatterDualismen påvirker også hvordan folk ser sex.


The hookup culture, "Clean Lines Between them

Personal

Mental and Emotional Relationship

______________________________

Physical

Sexual Relationship


The Postmodern body/person divide 

Autonomous Self

Free to Impose Its Own Interpretation on the Body

__________________________________________


Physical Body

Raw Material with No Intrinsic Identity or Purpose


Two forms of reductionism 

Postmodernism

Gender is a product of social forces

___________________________

Modernism

Sexuality is a product of material forces


En kan oppsummere ting enkelt å si at dualismen som deler ting opp ødelegger en helhetlig forståelse av mennesket. Vi er mentale, fysiske, sjelelige og åndelige. Alle delene er viktige. Dualismen mellom kropp og det mentale og åndelige er gnostisk og veldig ødeleggende spesielt for unge mennesker som lever i en over seksualisert kultur. Bibelen har et mye høyere og bedre syn på sex nettopp fordi Gud vil vi skal oppleve både den fysiske, åndelige, mentale og emosjonelle delen av menneskelig seksualitet. Om en fjerner bare en av disse så går en glipp av en mer helhetlig og bedre forståelse som Gud har skapt oss til.  En kan gjerne si at den Bibelske seksualiteten er mer helhetlig og er den seksualiteten som er mest frigjørende.

Du finner også flere mange andre gode poeng i boken om homofili, transgenderism, abort og annet. Boken er godt svar på mange gode spørsmål som vår kultur stiller. Den kom på rett tid og anbefales sterkt å leses.
No comments:

Post a comment