Tuesday, 8 August 2017

Hvorfor Reformert Teologi?

Jeg ble engang spurt hvorfor min teologi ligger i retning av det reformerte. Svaret på dette er selvsagt at jeg overbevist om at det er Bibelsk. Det andre svaret vil være at ved å ta Bibelen på alvor så får dette også klare konsekvenser til hvordan en tenker og lever som Kristen. 

Hvorfor jeg er Reformert 


1. Fokus på Gud. Ingen teologi jeg har kommet over har et like stort fokus på Gud. Alt handler om Gud og han er satt i senteret av alt. Også viktig å huske at Luther var hoved inspirasjonen til Kalvin. Luther skrev On Bondage of the Will der han avviser den arministiske forståelsen av fri vilje. Luther, Zwingli, Bucer og Kalvin var faktisk alle stort sett enige her. Det går også en tråd fra Augustine som hadde omtrent samme syn. Aller viktigst er selvsagt at dette støttes av Bibelen. Bibelen er bok som gir ære til Gud og her er den Kalvinistiske teologien dypt forankret i Bibelen.

2. Guds ord står i sentrum og preking av ordet blir sett på som det aller viktigste. Ordet fungerer som en grunnlov og binder all lære og samvittigheten til troende. Erfaringen og følelser er ikke uviktige, men må alltid underlegges Bibelen. 

3. Rettferdiggjørelse av tro alene står sentralt i likhet med nåden som er klassisk i Protestantisk teologi. 

4. Kirke systemet demokratisk og fungerer ikke som et rigget system der ledere blir utvalgt fra toppen. I Norge var prester tidligere embetsmenn såvel som prester. Kongen og idag staten har valgt ut sine utvalgte. Reformert teologi driver kirken svært likt som det Amerikanske politiske systemet der representanter/eldster blir valgt inn av folket til å representere dem. Bibelen fungerer som en grunnlov som binder både folket og lederene i forsamlingen. 

5. Pakts teologien vektlegger nåden så vel som loven på en balansert måte. En skal ikke bare preke evangeliet til frelse men også bygge nasjoner. Begge deler er viktig.

6. Reformert teologi vektlegger i likhet med Jødisk teologi hva vi må gjøre her å nå for å bygge Guds rike på jord. Dette er også felles med Luthersk og Anglikansk teologi. Puritarianerene opprettet Harvard, Yale, og Princeton og har i likhet med Jøder alltid vektlagt utdannelse. Teologien har ikke et enormt fokus på Antikrist (til tross for dette er en realitet) men fokuset er mer hva en kan gjøre nå for å bygge en nasjon og reparere verden.

7. Kalvin var advokat og hadde en ekstremt logisk hjerne. Den Kalvinistiske teologien er ikke overraskende ekstremt logisk og gjennomtenkt. Det handler om å ta på alvor logiske konklusjoner og sette Gud først. En prøver ikke å presse Gud i en menneskelig forståelse, men gir Gud æren for alt også de gangene når en ikke kan forstå alt.

8. Apologetikken som kalles, "presuppositional apologetics" eller gjerne Pakts apologetikk driver etter min mening apologetikk på en måte der filosofi fungerer som en tjener og ikke en leder av teologien.

Den aller viktigste grunnen igjen er at jeg er overbevist om at teologien er Bibelsk. Sola Scriptura er grunnleggende for alt annet.