Sunday, 30 July 2017

Muhammed Slik Samtiden Så Han av Halvor Tjønn

Denne boken er meget god og anbefales av alle som vil lære mer om Islam fra orginal kildene. Halvor Tjønn har her gjort en glimrende jobb med å gjøre denne infoen tilgjengelig på en nøyaktig og lettfattelig måte. Boken er utrolig lærerik. Kildene finner du i boken.

Noen interessante sitater og oppsummeringer fra boken:

- Mange kjennere av den Islamske verden har understreket hvor sentralt Muhammed-bildet er spesielt for tilhengere av den totalitære utgaven av islam, det vi kan kalle den ytterliggående islamismen. Han fortsetter: Muhammed skikkelsen fremstår som et forbilde, og staten han grunnla, fremstår som det eneste eksempel på en stat på jorden som virkelig er underlagt guddommelig vilje. Islamistenes mål er å gjenopprette denne staten, verken mer eller mindre. På dette punkt råder det ingen uenighet mellom moderne vestlige forskere og ideologer innen ulike avskygninger av den islamistiske bevegelsen. (side 16)

- Store deler av Koranen er intimt forbundet med Muhammeds liv, noe hans eldste biografer gang på gang gjør ettertrykkelig oppmerksom på. Det blir letter å lese de delene av Koranen som henspiller på   liv, når man kjenner til hans livshistorie slik den er nedskrevet. (page 18)

Merk at denne boken handler om Muhammed sitt liv for 1400 år siden. At Muhammed sin moral og eksempel ikke var verre enn andre på hans tid er en sak, men husk at stort sett alle av dagens Muslimer mener at Islam slik den ble praktisert av Muhammed i både liv og lære er det alle Muslimer skal imitere. Det er den radikale Islam Muhammed praktiserte som spres mest over verden idag. (Mer om dette: Her). Det er derfor viktig å forstå at det radikale Muslimer gjør faktisk er en god tolkning av Muhammed sitt liv og lære.

Et vers fra Koranen: Surah 2:190-193: Og bekjemp på Allah vei dem som bekjemper deg, men gå ikke over grensene, for Allah liker dem ikke som går over grensene. OG drep dem hvor dere enn finner dem, og driv dem ut fra der de har drevet dere ut, for forfølgelse er verre en drap. Men kjemp ikke mot dem ved den hellige moske (i Mekka) med mindre de angriper dere der. Og hvis de bekjemper dere, så drep dem. Slik er lønnen til dem som undertrykker troen. Men hvis de overgir seg, da tilgir Allah den som har barmhjertighet. Og bekjemp dem inntil de ikke er noe mer vantro og inntil all gudsdyrkelse er av Allah elene. Men hvis de (de vantro) slutter å bekjempelse dere, så da gå ikke over grense bortsett fra når de gjelder avgudsdyrkelse.

Koranen har mange slike vers. Muhammed prekte et fredelig budskap i Mekka men opplevde liten suksess som predikant uten politisk makt. Etter han flyktet til Medina så opplevde han etterhvert større politisk makt og tjente mye på å plyndre karavaner. Muhammed ble mektig politisk og brukte sverdet til å fremme Islam. Han hadde også etterfølgere som konverterte, men de konverterte mest på grunn av hans politiske makt, beskyttelse og goder som han delte ut etter plyndringer.

- Muhammed skrev blant annet en Median konstitusjon som forpliktet troende til å øve blodhevn for de blod som ble utgytt for den hellige sak. Dette betyr utbredelsen av Islam. (page 107)

- Surah 3:86-90: Påpeker at Allah ikke tilgir den som tror og går bort fra troen. I mange Muslimske land blir dette straffet med dødsstraff. (mer om dette: Her)

En interessant kommentar sitat fra boken: Muhammed gjennom hele livet forble en dypt religiøs person, men da han kom til Medina, rykket det rent religiøse budskapet i bakgrunnen. I Medina ble det nødvendig for Muhammed å mobilisere sine tilhengere, fordømme fienden, brennemerke forrædere, og ubesluttsomme tilhengere samt gi gruppen av trofaste tilhengere leveregler å følge. Den stemmen fra det høye som Muhammed tidligere hadde hørt, endret seg i takt med disse endrede perspektivene, og i stor grad ble de slik at karakteren av åpenbaringer forandret seg, skriver Rodinson. (page 117)

- Robinson slår fast at det kan Muhammed satte i gang, etter vår tids tankegang ikke kan karakteriseres som annet enn landeveisrøveri (page 125). Dette var en normal måte å overleve på i Arabia ørkenen.

- Abdullah gikk til Muhammed med Abu Jahls hode og kastet det foran Muhammeds føtter. Muhammed priste da Allah. (side 142)

- Krigstoktet mot Nakhla etter nyttår 624 angrep Muslimene en karavan i en hellig måned (pilgrims måneden Rajab der voldshandlinger var tabu. Surah 2:216 i Koranen rettferdiggjorde derimot plyndringen.  (page 129-130)

- Mordet på Kab ibn Al-Ashraf_ Ibn Maslama rørte seg ikke mat og drikke før han fikk drept Kab. Han nevnte til Muhammed at de kanskje ville være nødvendig å lyve for å oppnå dette målet. Muhammed svarte ham at han kunne si det han måtte ønske, for han stod helt fritt til å gjøre det som var nødvendig. (page 165)

- For personer som latterliggjorde han (Muhammed), eller so var i stand til å angripe ham intellektuellt eller teologisk på en måte som vakte gjenklang hos andre, eksisterte det imidlertid ingen nåde. Muhammeds moderne biografer har naturlig nok også stanset opp ved denne episoden. Maxime  Rodinson skriver i sin bok at episoden illustrerte at Muhammed ikke tålte noen form for satire eller grovkornet spøk. Montogmery Watt skriver at snikmordet på Kab gjorde det klart for Muhammeds samtidige at dette var en mann som ikke kunne bagatelliseres. For dem som aksepterte Muhammed som sin leder, vanket det materielle fordeler. For dem som gikk imot ham, oppstod det alvorlige problemer. I tillegg til Muhammeds religiøse lære var det derfor mye som talte for at folk burde velge hans side. (side 169)

- Dersom kvinnene ikke gjorde som mannen sa, skulle han kaste jord i munnen på dem, la Muhammed til (page 287)

- Den danske historikeren Frants Buhl skriver at Muhammed ganske visst hadde sluttet en fredsavtale på ti år med Mekka. Men for den som kjente Muhammeds forhold til avtaler og overenskomster, kan det ikke herske tvil om at han helt fra begynnelsen hadde til hensikt til å bryte avtalen så snart det bød seg passende mulighet. Denne muligheten, som til alt overmål til en viss grad gav Muhammed rett, lot ikke vente på seg da Khuza'a-stammen og Banu Bakr braket sammen, skriver Buhl (side 300)

- Behandlingen av kvinnelige sex slaver: Koranens kapittel 4 begynner: Og alle gifte kvinner er forbudt fo dere, bortsett fra dem som er fanget og som deres høyre hånd eier. Dette er et dekret fra Allah. Med dette verset menes at menn ikke har lov å ha seksuell omgang med kvinner som er gift med andre menn, bortsett fra gifte kvinner som er kommet i deres makt fordi de er krigsfanger. Dette betyr altså at kvinner som var gravide var forbudte, mens de som ikke var gravide kunne brukes.  (page 337)

- Å ødelegge fiendens matkilder, horav det mest ettertraktede var daddelpalmer, var et virkemiddel som ble sterkt ringeaktet av datidens arabere. Derfor var det normalt tabu å utføre slike handlinger i krig. Muhammed gjorde med andre ord noe som datidens arabere forbant med stor skam. (page 341)

- Det som gjorde Muhammed til en så enestående politiker, skriver Watt, var at han, i motsetning til de aller fleste av sine tilhengere, så at det muslimske fellesskapet og den indre freden på Den arabiske halvøya bare kunne bli opprettholdt hvis dets overskudd av energi ble dirigert mot omverdenen.  Felttogene mot nord var dermed av aller største betydning for å skape en stabil arabisk stat, slår Montgomery Watt fast. (page 367)

- Muhammed sa videre at den som fastet samtidig som han deltok i den hellige krigen, ville legge en avstand mellom seg selv og helvete på 100 år. Det krigerne gjør seg fortjent til i den hellige krigen, vil også kvinnene deres nyte godt av. Skulle noen mann som ikke er med i den hellige krigen, i hemmelighet besøke en kvinne hvis mann er i den hellige krigen, da skal krigeren kunne tilegne seg det fra sin rivals eiendom som han måtte ønske, heter det ifølge al-Waqidi. (page 372)

- Muhammed skilte seg med flere koner (page 398)

- I beretningen som er hentet fra al-Tabarias verk, beskrives Aisha hvordan hun satt og lekte på en huske da Muhammed dukket opp. Deretter ble hun ført inn i et rom der Muhammed, som da var anslagsvis 54 år gammel, hadde seksuelt samkvem med henne. (Page 405) Aisha var 6 år gammel da de giftet seg og 9 år gammel da de hadde sex.

- Zaid skilte seg med sin kone Zaynab slik at at Muhammed kunne få henne. Årsaken var at Muhammed synes hun var attraktiv. Buhl sin kommentar på koranverset fra kapittel 33 er at dette er uhyggelig (page 414-416).

- Muhammed giftet seg også med en kvinne som heter Gaziyyah. Han hadde hørt om hennes skjønnhet og sendt en av sine menn med bud om at han ville inngå ekteskap med henne. (page 418)

- Ved siden av disse kvinnene så hadde Muhammed to slavinner som han lå med, men som ikke var hans koner. (page 419)

- En kvinne som het Layla bint al-Khatim giftet seg med Muhammed. Laylas folk mente Muhammed var en skjørtejeger. (page 418)

- Muhammed sine feltok var cirka 38 sendeferder og felttog skriver Ibn Ishaq. (page 423)

- En gammel kvinne ble tatt til fange av Zaid (Muhammed sin adopterte sønn). Zaid gav en av sine menn ordre om å drepe den gamle kvinnnen. Han drepte henne på en grusom måte, står det å lese hos Ibn Ishaq. (page 423)

- Muhammed mot slutten sa: Måtte Allah drepe det folk som gjør sin profeters graver til bedehus. Han sa dette fordi han fryktet at hans folk også kunne gjøre dette. Muhammed siste ord var: På Den arabiske halvøya skal ikke to religioner bli tålt. (page 440)


Konklusjon: Muhammed er for Muslimer det aller aller største forbildet som de skal følge. Islam mener alle profeter var uten synd. Muhammed er den siste og viktigste profeten som skal etterfølges i liv og lære.  Etter å ha lest denne infoen hentet fra originale kilder fra boken så spør deg selv hvorfor Islamske land har så mange problemer? Kan det ha noe med at de faktisk følger Muhammeds livs og lære? Er det ikke nettopp en del av de samme problemene vi ser hos de som følger Islam? Muhammed kan best beskrives som en erobrer og ørken plyndrer. Han var kanskje ikke verre enn de siste på sin tid, men at Muhammed er et forbilde i 2017 er veldig skremmende.

Den gode nyheten for Kristne er at vi slipper alle disse problemene med Jesus. Det Gamle Testamentet blir lest i lys av det nye og etterfølgelse av Jesus forvalter et helt annet verdisett som produserer helt andre sivilisasjoner. Det er bare å lese det Nye Testamentet å sammenligne.


Anbefaler at du leser boken. Du finner også relevante innlegg under, 'oversikt' og, 'Islam'.


No comments:

Post a Comment