Sunday, 30 July 2017

Hva har Marxisme og Islam til felles?

Trond Ali Linstad var aktiv i ml-bevegelsen, tilknyttet AKP (m-l) som var en ekstrem Kommunistisk bevegelse. Han valgte senere å konvertere til Islam. Noen ganger må en spørre seg selv hvordan en slik ekstrem forandring er mulig. Fra Marxisme til Islam? Noen mer rake motsetninger skal du lete lenge etter. Fra kvinnefrigjøring til segregering mellom kjønn. Fra fri sex til en religion som mange steder der praktisert vil steine homofile (Mer om Linstad: Her). Hvordan kan en gå fra radikal Marxist til å bli en tilhenger av Islam? Jeg vet ikke Linstad

sin historie og skal derfor ikke svare på det. Men jeg vil heller påpeke at Marxisme og Islam faktisk ikke er så ulike som mange tror. Disse likhetene kan forklare at det nettopp er dagens Marxister og Kultur Marxister som forsvarer Islam i det offentlige.

Hva er likhetene mellom Marxismen og Islam?

- Marxisme: Enkelt Forklart (Du kan lese denne om du vil vite hva jeg mener med Marxisme. Den eksisterer selvsagt som alt annet i mange ulike versjoner)


1. Det er begge totalitære i sin sanne natur. Innenfor Islam skal alt underlegges Allahs allmektige vilje i en total institusjon med lover for alt i menneskers liv. Totalitær handler om at det totale samfunnet tilhører en ideologi som skal presses på alle gjennom en mektig sentralisert start. Menneskene sine liv skal detaljstyres etter regler og lover som ekspertene har satt. Både Islam og Marxismen i sin sanne natur er totalitære. Alle steder  der disse ideologiene fikk fullt innpass kontrollerte de alt (Kommunismens Drap). I slike samfunn finnes det knapt ingen frihet. I noen tidligere Kommunist land så kontrollerte staten også varmen i husene til folk.

2. Skille mellom politikk og religion, stat og kirke/moske eksisterer ikke innenfor Islam og Marxismen. Marxismen er en pseudo religiøs politisk ideologi. Islam er en politisk ideologi forkledd som en religion. Islam er minst like politisk som Islam er religiøs. Det eksisterer ikke noe skille mellom religion og politikk. I praksis betyr dette at land styrt av Islam blir et teokrati. Marxismen som er et system som svarer på alle spørsmål både moralske og politiske fungerer også som et sekulært teokrati der hele mennesket tilhører staten. Kristendommen skiller mellom stat og kirke. Kirken har fått korset og staten har fått sverdet. Kristne kan involvere seg i politikken, men kirken bør aldri bli politisert. Spørsmål om sjelen tilhører kirken mens spørsmål om kroppen tilhører staten. Disse skillene eksisterer ikke innenfor Islam og Marxismen. (Mer om dette: her)

3. Kirkehistorien forteller oss at at fedrene trodde på to årsaker. Primær årsak (Gud) og sekundær årsak (naturloven). Innenfor Islam er Allah årsak til alt og det finnes ikke sekundære årsaker. Innenfor  Marxisme er det kun materialismens vilje som teller. En kan gjerne si at Marxismen har gjort alt materielt mens Islam har gjort alt åndelig. Konklusjonen blir derimot den samme. Du har en årsak som styrer alt og ikke to. Materie (Marxismen) og Allah's vilje (Islam) styrer alt.

4. Fri Vilje er umulig å opprettholde i både Islam og Marxisme. Islam er fatalistisk og alt som skjer både godt og ondt er Allahs vilje. Marxismen skylder alt på ytre strukturer og økonomiske forhold er årsaken til at fattige bryter loven. I slike systemer så er personlig ansvar nesten totalt fraværende. Dette står i tydelig kontrast med Kristendommen der personlig ansvar er en av de moralske bærebjelkene til forandring og ansvar for eget liv.

5. Innenfor Islam er både godt og ondt et direkte resultat av Allahs vilje. Innenfor Marxismen er det arv og miljø som avgjør (determinisme) som avgjør om folk utfører gode og onde handlinger. Uten et syndefall (Kristendommen) så er det ikke et ordentlig skille mellom godt og ondt. Religion er ifølge Marxister bare en av flere manifestasjoner som har økonomi (kapitalisme) som egentlig årsak. Islams terror forklares ved at Muslimer er fattige og mangler utdannelse altså ikke ideologisk.

6. Marxismen og Islam er begge kollektive. Individidet må ofres for kollektivet. Æresdrap er ok så lenge dette berger familiens og samfunnets ære. Kommunister drepte 100 millioner mennesker fordi utopien i fremtiden ville rettferdiggjøre disse handlingene.

7. Både Marxismen og Islamismen tror ikke på nasjonalstaten. Det gjorde heller ikke det hellige Romerske Riket (Katolisismen). Nasjonal staten er en gammel testamentlig ide som vokste frem etter den Protestantiske Reformasjonen for 500 år siden. Kommunismen ble sett på som et rike mens Islam drømmer om kalifatet. England sin kolonisering er ikke en Bibelsk ide men en Romersk ide. Islamske land ble oppdelt som et resultat av Englands makt og ikke etter egen vilje. Forskjellen på et rike eller en nasjonal stat er at under et rike er du en understått mens under en nasjonal stat er du en borger.

8. Marxismen og Islam har et sterkt hat mot både Usa og Israel. Islam liker ikke disse på grunn av kriger og religiøs uenighet, mens Marxister hater Vesten fordi de mener Vesten har undertrykket de svake. Marxister tar alltid de svakes side uansett hvor mye ondskap den svake part utfører. De hater ikke ondskap, men ulikhet. Den fattige og svake har for Marxistene alltid rett uansett omstendigheter. Dette forklarer hvorfor venstresiden støttet Israel helt frem til 1967. Etter dette ble Israel sterk og da måtte en støtte den svake. Hvem som hadde rett og hvem som gjorde godt og ondt var uviktig. Den svake part er alltid unnskyldt. Materielle faktorer forklarer terror og vold ifølge Marxister. Bernie Sanders gikk så langt som å si at ISIS oppstod som er resultat av klima forandringer.

9. Islam og Marxismen krever underkastelse til en sterk leder. Deler av fascismen ligger veldig nære både Islam og Marxismen.


10. Islamister og Marxister (ikke alle) har også til felles at de liker å ødlegge historiske monumenter. (her). De deler et sterkt hat mot Vesten og alt den står for.


Dette er ingen perfekt forklaring, men det forklarer noe av årsaken til at Marxister og etterfølgere av Islam virker til å systematisk jobbe sammen for å undergrave det Vesten står for. De har mange likhetstrekk i sin tenke måte til tross for at den ene er materialistisk mens den andre er religiøs. Det finnes selvsagt også mange viktige forskjeller. Men likhetene er likevel mange.
No comments:

Post a Comment