Sunday, 7 May 2017

Abort, Menneskeverd og Frihetens Alter

I 1964 ble den norske abortloven satt i verk. I Usa ble den satt i verk i 1973 (Roe vs Wade). I Usa er det Planned Parenthood som er mest kjent for å utføre abort tjenesten mens i Norge er dette en offentlig tjeneste. Denne forandringen i lovverket er viktig fordi dette er kanskje vår alle viktigste påminnelse på hva vi mener om menneskets verdi. Vi lar Breivik som drepte mange ungdommer leve, mens det ufødte barn som aldri begår lovbrudd blir drept. Loven er en lærer som forteller oss sannheter om hva vi som samfunn verdsetter. Loven avslører også absurde selvmotsigelser. For å nevne noen få.

1. En kvinne velger å beholde barnet og alle gratulerer henne med barnet. En kvinne sier hun skal ta abort og folk snakker om det frie valget som om dette ikke plutselig var er barn. Den eneste realiteten som har forandret seg er valget. Menneskeverdet til barnet er altså ikke iboende men basert på selve valget til kvinnen.

2. En kvinne tar abort og dette er en menneskerett. En mann dreper en gravid kvinne og han blir tiltalt for mord på to mennesker.

Ingen bør her bli sjokkert over at Princeton University Professorer Peter Singer argumentere for barnedrap etter barnet er født. Han argumenterer her faktisk helt konsekvent om menneskeverdet er basert på valget til kvinnen og ikke det iboende menneskeverdet der barnet er verdifullt i seg selv.

Roten til problemet ligger derimot ikke i lovverket, men i vår relasjon til Gud og i vårt syndige opprør til Han. Avgudsdyrkelse i Bibelen handler ikke å tilbe andre guder, men hva som blir satt i senteret i livet. Det kan være sex, penger eller annet. Ingenting av dette er i seg selv negativt, men blir negativt når de erstatter Gud.

Presterollen i Bibelen handler om at presten kobler menneskene til Gud. Presten fungerer som en slags mekler der han representerer Gud for folket og folket for Gud. Så var er målet med dette? For å sette det opp enkelt:


Det Bibelske Idealet som alle Kristne bør strekke seg etter er å bli lik Gud

1. Vi som mennesker bør strekke oss etter å korrekt tilbe Gud slik at vi kan elske Han og elske vår nabo.

2. Kristus er det ultimate offeret som gjør dette mulig. Han ble korsfestet på korsets alter slik at vi kan ha felleskap med Gud og oppleve hans nærvær.

3. Denne presterollen er utført gjennom alle Kristne som fungerer som prester og deler dette budskapet slik at hver den som aksepterer det kan bli frelst og tilbe Gud. Når vi tilber Gud korrekt vil vi også elske vår nabo og verdsette menneskets verdi fordi alle mennesker er skapt i Guds bilde.

Merk hvordan abort tjenesten fungerer som en motpol til dette. Denne motpolen har sterke likhetstrekk med ofringen til Molech som var en gammel avgud i Israel i det Gamle Testamentet. Denne Guden ble æret med å ofre levende barn på alteret. Likets trekkene er som nevnt skremmende om vi tar utgangspunkt i abort.Abort og Planned Parenthood


Når vi ikke tilber Gud finner vi andre avguder som vi setter i sentrum av vårt liv. En mektig avgud i Vesten er ekstrem frihet og ekstrem individualisme. I dagens sekulære kultur betyr dette ofte å vektlegge rettigheter isteden for plikter. En løsriver av personlig ansvar fra egne valg.

1. Mange kvinner og menn har frihet som avgud. En vil ha fri sex men ikke ta konsekvensene av handlingen.

2.  Løsningen for å beholde friheten blir som i gamle Israel å drepe barnet. Barnet blir lagt på de sekulære alteret (abort tjeneste og Planned Parenthood).

3. Denne preste lignende rollen utføres av kvalifiserte som utfører abort tjenesten. Disse som utfører tjenesten er de som kobler unge kvinner som utfører abort med sin avgud som er friheten.


Merk hvordan dette opprøret mot Gud erstattes med en annen avgud. Frihet blir tilbedt og et ideal som vi skaper i vårt bilde. Dette idealet blir oppnådd gjennom å legge barn på alteret utført av arbeidere for helse sentrer. Du har her alle elementene du finner i Bibelen men innholdet er forandret. Dyrkelse av ideal, alter, ofring og prestetjeneste. Resultatet er at friheten beholdes til tross for at menneskeliv går tapt.

For å si det enkelt: Når vi ikke aksepterer Kristus offer der han døde for oss på korsets alter så ofrer en istedet våre egne døtre og sønner på helseklinikkens alter.

I begge tilfelle blir blod utgytt og der en blir frigjort. I det ene tilfellet blir en frigjort til å bli mer lik Jesus. Og i det andre tilfellet blir en frigjort fra personlig ansvar for sitt eget barn. Men frihet i det andre tilfellet blir likevel ofret. Nemlig barnets frihet. Barnet får aldri frihet til å velge å leve.


I 2 Kongebok 23 er vi minnet på Josiah sin reform. Josiah forsøkte å reformere landet før Gud dømte sitt folk for blant annet ofring av barn til Molech. Gud sendte også profeten Jeremiah i denne perioden for å refse folket og kalle dem omvendelse. Jeremiah levde et forferdelig tungt liv med mye lidelse. Livet til Jeremiah kan minne oss om Børre Knudsen som var en mektig profetisk røst til Norge han på drastiske måter kalte Norge til omvendelse for abort praksisen. Men i likhet med Bibelens profeter så ble ikke Børre Knudsen populær før etter han døde.

Hans røst for menneskeverdet blir derimot husket. Dette er en mektig påminnelse ettersom vi beveger oss inn i en tid i Europa med mye uro. Svært mange av våre problemer kommer som et resultat at vi utrydder egen befolkning gjennom abort. Europa har en befolknings reduksjon som vi ikke har sett maken til siden svarte døden. Forskjellen idag er at det er selvvalgt. Vi er døende kontinent som er sluttet å reprodusere oss.

Vi trenger sårt en Josiah lignende leder som kan kalle landet tilbake til omvendelse. Vi lever idag i et samfunn som har reversert Olav Den Hellige sitt bidrag der han beskyttet menneskeverdet og fikk slutt på at foreldre kunne drepe nyfødte barn. 1000 år i etterkant har vi reversert denne arven og gjort mødre om til bødler. Og på toppen av kaller vi dette en menneskerett.

Vi trenger en ny reformasjon mer enn noen gang. Forhåpentligvis før de er for sent. Israel ble dømt av Gud og sendt inn i fangenskap i Babylon. Forhåpentligvis omvender vi oss før vi utrydder oss selv.No comments:

Post a Comment