Monday, 13 February 2017

Hva kan vi lære av Reformasjonen?


Med tanke på at vår Lutherske statskirke på 500 års jubileet har valgt å tydelig avvise Bibelens autoritet så kan det være lurt å se tilbake på Reformasjonen og hva som gjorde den unik.

Carl Trueman er professor i kirkehistorie på Westminster Theological Seminary. Han har en enorm forståelse av kirkens historie som han deler i sin bok, 'Reformation'.

Noen korte og gode leksjoner fra boken:

- Reformasjonen representerer et steg mot å sette Gud slik han har åpenbart seg i Kristus i midten på kirkens liv og tanke.

- Når Luther forklarte hva som var annerledes med hans kritikk sammenlignet med John Wycliffe og John Hus så svarte han at de angrep moralen til pavedømmet, mens han angrep teologien. Luther sine angrep var ikke bare av moralen, men også av teologien. Det var først og fremst teologien som drev Reformasjonen. Luther naglet tesene på Wittenberg døren ikke bare fordi kirken var korrupt, men også fordi kirken hadde et feil syn av Gud. Feil teologi og korrupt praksis gikk hand i hand. Forandre teologien og du vil forandre praksisen. Den ene kunne ikke reformeres uten den andre. Trueman påpeker også at viktigheten av den Protestantiske Reformasjonen sammenlignet med den Katolske mot reformasjonen var at den Katolske mot reformasjonen var mer praktisk og angrep misbruk, men reformerte ikke kirkens teologi.

- Trueman påpeker også at vi vet lite om de personlige konverterings erfaringene til Reformatorene (Luther er delvis et unntak). Dette er ikke det samme som å si at disse erfaringene er uviktige, men dette kan minne oss på at Reformasjonen er Bibel og Guds sentrert og ikke menneske sentrert. Om en bygger teologi på personlige erfaringer så kan en ende opp der liberal teologien idag er. Erfaringen har autoritet til avvise Bibelen. En Bibel og Guds sentrert teologi unngår dette problemet.

- Et gammelt latinsk motto, 'ecclesia reformata semper reformanda est'. Dette betyr, 'den reformerte kirke trenger alltid å bli reformert'.

- Forskjellen på den katolske og den ortodokse sammenlignet med den protestantiske er at den protestantiske vektlegger ordet som er skrevet og prekt. Den Katolske og Ortodokse kirke har en mer sakrament fokusert kirke. Reformasjonen handlet om å preke det rene og hele evangeliet ikke om ytre former. Luther sin Reformasjonen ville forandre menneskers hjerter som igjen vil forandre ytre strukturer.

- En annen ting Luther og Kalvin vektla var fordervelsen av menneske naturen. Mennesket var moralsk og intellektuelt  fordervet og påvirket av synd. Mennesket er en avgudsdyrker av natur og vil alltid prøve å skapte Gud i sitt bilde og tilbe Gud på egne valgte premisser isteden for å komme i Guds hellige nærvær på Guds premisser.

- Noen viktige teser av Luther:

19: That person does not deserve to be called a theologian who looks upon the invisible things of God as though they were clearly perceptible in those things which have actually happened. (Rom 1:20)

20: He deserves to be called a theologian, however, who comprehends the visible and manifest things of God seen through suffering and the cross.

21. A theologian of glory calls evil good and good evil. A theologian of the cross calls the things what it actually is.


- Luther sin teologi kan sies å veilede mennesker til Jesus Kristus korsfestet. Dette er en god oppsummering av hans teologi.


- Reformasjonen flyttet prekestolen i senteret av kirken (i motsetning til alteret). Sakramentene var viktige men ikke sentrale slik som ordet.


- For Reformatorene var Bibelen selve kanalen der Guds sannhet om frelse ble formidlet. Den første paragrafen i den andre Helvetic Confession 1566 sier:

"We believe and confess that the canonical Scriptures of the Prophets and the Apostles of each Testament are the very true word of God and have sufficient authority from themselves, not from men. For God himself spoke to the Patriarchs, the Prophets, and the Apostles, and still speaks to us through the holy Scriptures."


- William Tyndale (1525 Nye Testamentet Preface):


"When the evangelion is preached, the Spirit of God entereth into them which God hath ordained and appointed unto eternal life, and openeth their inward eyes, and worketh belief in them. When the woeful consciences taste how sweet a thing the bitter death of Christ is, how merciful and loving God is through Christ's purchasing and merits, they begin to love again and to consent to the law of God, how that is good, and ought to be so, and that God is righteous which made it".


- Richard Baxter: I preached as a dying man to dying men.


Trueman avslutter boken med dette: "We have a gracious and trustworthy God; the Reformers reminded the world of that fact; let us place him once again at the centre of our lives and worship".No comments:

Post a Comment