Thursday, 18 August 2016

3 Mosebok og Homofili

Jeg stikker nok en hånd inn i vepsebolet. 3 Mosebok 18:22 og 20:13 blir ofte tatt frem i samtaler om homofili. Kobling mellom GT og NT virker til å være veldig uklar for mange sekulære og noen ganger også for kristne. Jeg vil derfor skrive en post om dette for å oppklare hvordan kristne faktisk forholder seg til disse tekstene. Med tanke på at jeg er ferdig med Hebraisk på skolen så er dette emnet både interessant og relevant både for min del og forhåpentligvis for andre.

Først må det gjøres tydelig at dette er ikke diskriminering av homofile. Homofile fortjener respekt og kjærlighet i likhet med andre. Som kristne er vi kalt til å elske vår Buddhistiske, Muslimske og homofile nabo. Dette er derimot ikke det samme som at vi må forandre det Bibelske idealet. Jeg vil derfor på en ærlig måte gå gjennom hva 3 Mosebok faktisk har å si om dette.

La det også gjøres klart at den kristne posisjonen forblir presist den samme uten GT. Skrift stedene i NT avviser klart homofilt samliv. Det er derimot svært nyttig å lese GT av flere ulike grunner. Dette vil bli tydelig ettersom vi går gjennom disse tekstene.
                                                                                                                              3 Mosebok 18:22


 וְאֶ֙ת־זָכָ֔ר לֹ֥א תִשְׁכַּ֖ב   מִשְׁכְּבֵ֣י אִשָּׁ֑ה תּוֹעֵבָ֖ה הִֽוא


.Mos 18:22: Hos en mann skal du ikke ligge som en ligger hos en kvinne; det er en vederstyggelighet


                                                                                                                                     3 Mosebok 20:13   וְאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֙ר יִשְׁכַּ֤ב
  את־זָכָר֙ מִשְׁכְּבֵ֣י אִשָּׁ֔ה תּוֹעֵבָ֥ה עָשׂ֖וּ
  שְׁנֵיהֶ֑ם מ֥וֹת יוּמָ֖תוּ דְּמֵיהֶ֥ם בָּֽם׃3 Mos 20:13: Når en mann ligger hos en annen mann som en ligger hos en kvinne, da har de begge gjort en vederstyggelig gjerning; de skal late livet, deres blod være over dem!  Egentlig burde dette være veldig enkel lesning. Disse versene alene avviser all type homofilt samliv. John Boswell (en kjent autoritet som mener Bibelen støtter homofili) skriver i Christianity, Social Tolerance, and Homosexuality erkjenner at versene i 3 Mosebok avviser homofilt samliv. Hva er da egentlig utfordringen? Det finnes flere argumenter som blir brukt for å støtte homofili.

1. Disse versene gjelder ikke for oss av flere ulike grunner. De er oppfylt i Jesus og det Nye Testamentet eller er geografisk betinget til Israel og Jøder.

2. Typen homofili versene avviser gjelder bare kult prostitusjon og avgudsdyrkelse som var veldig utbredt på den tiden.


Hvordan svarer vi på disse på disse utfordringene?


1. Rabbi Jacob Milgrom (en veldig stor og dyktig autoritet innen GT) mente disse lovene mot homofili kun gjaldt Jødene. Milgrom mente at disse lovene kun gjaldt i Israel og ikke andre steder. Han legger altså opp en ekstrem versjon av geografisk moral og ikke universiell moral. Milgron mener da altså at homofili ville vært greit for feks en Egypter om han bodde i Egypt men ikke greit om han bodde i Israel. Milgron bruker 3 Mos 18:24-30 for å vise at landet blir forurenset som et resultat av homofili. Dette betyr altså at det er geografisk betinget.

3 Mosebok 19:29; 20:19-22 viser selge datteren inn i prostitusjon og incest også forurenser landet. Om Milgrom skal være konsekvent så må han også si at dette også er geografisk betinget. Det er ingen tvil om at Milgrom ikke mener at incest og å sende datteren inn i prostitusjon bare er geografisk betinget? Det er åpenbart at Milgrom aldri ville ment noe slik. Det er derfor mye mer rasjonelt å si at disse syndene faktisk er universielle og gjelder også utenfor Israel.


3 Mosebok 18: 26-29: Men dere skal holde mine lover og mine bud og ikke gjøre noen av disse avskyelige gjerningene. Verken den innfødte eller den fremmede som bor blant dere, skal gjøre slikt. 27 For alle disse avskyelige gjerningene har landets innbyggere gjort, de som var der før dere, og slik ble landet urent. 28For da kommer landet til å spy dere ut, fordi dere gjør det urent, likesom det spyr ut de folkene som har vært der før dere. 29 Hver den som gjør noen av alle disse avskyelige gjerningene, skal bli utryddet av sitt folk - hver og en som gjør slikt. 30Så skal dere da ta vare på det jeg vil ha ivaretatt! Gjør ikke etter noen av de avskyelige skikkene som de har fulgt før dere. Før ikke urenhet over dere ved dem! Jeg er Herren deres Gud.

Merk vers 27 og hvordan dette beskriver landets tidligere innbyggere før Israelittene inntok landet og hvordan Gud dømte dem. Du finner ikke noe i Bibelen om at Gud dømmer nasjoner som ikke spiser kosher eller ikke ofrer til Gud i tabernaklet. Altså som Matt Slick forklarer i denne posten: Her, så gjelder ikke de seremonielle, eller sivile lovene, mens de moralske lovene gjelder. Gud dømmer andre nasjoner med hensyn til moralske lover som er universielle og gjelder dermed for alle. Funksjonen av disse i den nye pakt finner du i Apg 10, Efeser 2:11-22, Gal 3:28). 

Svaret er derfor at de moralske lovene faktisk er universielle både for Jøder og kristne. I tillegg blir andre hednings nasjoner dømt på Guds moralske og universielle grunnlag. At Milgrom (som jeg har stor respekt for) ikke har sett at disse lovene er universielle er overraskende.


2. Er avvisningen av homofili knyttet til avgudsyrkelse?

Det er åpenbart at omtrent alle synder i Bibelen på en aller måte er knyttet til avgudsyrkelse (2 Mos 22:18-22) som et eksempel. Svaret på dette er faktisk veldig enkelt. Fjern en synds tilknytning til avgudsdyrkelse og spør om synden kan da praktiseres? Dyresex, incest, hor, utroskap? Er alle disse ok om du fjerner deres tilknytning til avgudsdyrkelse? Svaret på dette er selvsagt nei. En synd er en synd uavhengig om den er knyttet til avgudsdyrkelse eller ei. Å bare knytte homofili til avgudsdyrkelse og ikke resten av syndene er inkonsekvent. En slik bruk av Bibelen funker ikke. 


3. Om de moralske lovene i GT gjelder (noe de gjør) skal da ikke homofile straffes med døden? (3 Mos 20:13

Det enkleste svaret på dette er at dette må tolkes i lys av Romerbrevet 1 der Paulus gjør det tydelig at syndere fortjener å dø på grunn av sine synder. Merk at dette gjelder alle både heterofile og homofile. Merk også at i GT så fikk Jødene presist samme straffen som resten av nasjonene rundt når de syndet mot Gud. Samme standard gjaldt for alle. Mitt andre poeng er at Israel og kirken fungerte ikke likt. Israel var et teokrati samfunnet skulle styres av Guds lover, mens Kirken har alltid helt siden begynnelsen skilt mellom stat og kirke. Dette betyr at spørsmål om dødsstraff er et spørsmål som er overlatt til staten og ikke kirken. Kirken har religiøs autoritet og ikke politisk. 1 Korinterbrev kap 5 viser at svaret på umoral er å utvise de som begår handlingen fra kirken. Matteus 18 gjør det tydelig at en skal gi folk en sjans til å omvende seg først. Så den beste måten å forstå dette på er at i GT så var det dødsstraff, mens i NT er det utvisning fra kirken. Dette gjelder all umoral, inkludert det som begås av heterofile.


4. Angående ordene som blir brukt om homofili. Brown sier, "The word abomination often has moral overtones in the Hebrew Scriptures and consistently refers to things that God's people should abhor; and while there are many laws that God gave to the people of Israel to keep them separate form the nations, the laws against homosexual practice were universal in scope and intent in other words, not just for Israel but for all nations". (Brown p 110).  To'evot (Abomination/Vederstyggelighet blir også brukt om Incest, dyresex, homofili, utroskap og ofring av barn til Molech. Merk også hvordan alle disse andre syndene blir beskrevet negativt mens homofili blir beskrevet med To'evah altså, "Abomination, detestable thing". Brown sier, "it is a to'evah among to'evot, an abomination among abominations (Brown p. 116).

Videre skriver Brown at To'evah er knyttet til verbet ta'av. Disse ordene er veldig like og kan sammenlignet med feks kjøring og sjåfør. Ta'av er faktisk brukt hele 22 ganger i det Gamle Testamentet. (5 Mos 23:7, Job 19:19, Job 30:10, Salme 5:6, Salme 14:1, Salme 119:163, Micah 3:9)

Skriftlærde mener at To'evah kom først og at verbet ta'av utviklet seg fra det. Ta'av betyr å avsky (Engelsk: Abhor, to act abhorrently, detest)

Ifølge autoriteten Koehler-Baumgartner Hebrew and aramaic Lexicon of the Old Testament: In Leviticus 18:30 the phrase abhorrent customs   מֵחֻקּ֤וֹת הַתּֽוֹעֵבֹת  refers to "the abhorrent customs of the Canaanites by which is meant in particular sexual perversity.

I 5 Mos 12:31 så referer To'evah til barne ofring, i 5 Mos 7:26 til avgudsdyrkelse 5 Mos 25:16-16 til uærlig atferd med hensyn til, "Weights and Measures"

I Ezekiel 16:50 så erklærte at de som levde i Sodom begikk To'evah som referer tilbake til tidligere vers 49-50. Altså hovmod, døtrene hadde ikke nok mat, ro og trygghet, hun ga ikke fattige mat og hjelp. Dette er altså tingene Gud har To'evah for. Presist det samme ordet som blir om homofili. Altså samme ordet som beskriver behandlingen av fattige beskriver homofili. Det er åpenbart at dette er en etisk problemstilling, altså noe som blir beskrevet som umoralsk enkelt å greit fordi det er galt i alle omstendigheter uavhengig av om de er koblet til avgudsdyrkelse eller ei. Ordspråkene 6:16-19 bruker samme ordet for å beskrive andre synder. Det er åpenbart at alle de andre tingene som er To'evah for er åpenbare synder. Dette er noe alle er enige i. Hvorfor skal da homofili være unntak med tanke på at Gud bruker presist samme ordet? Her blir en tvungen til å tenke konsekvent og kan ikke plukke ut synder etter lyst og behov. Alle syndene som er To'evah er synder, inkludert homofili. Å si noe annet er å bruke teksten inkonsekvent.


5. Hva med å ha sex med en kvinne som har menstruasjon 3 Mos 18:19, 20:18. Dette er ikke nevnt i det Nye Testamentet som homofili er, og er aldri nevnt i sammenheng med dødsstraff. Dette er likevel beskrevet som en synd og er innenfor de moralske lovene i GT. Svaret er derfor svært enkelt. Å ha sex med konen som har menstrasjon er syndig. Personlig ser jeg ikke helt hvorfor i all verden noen skulle ønske dette uavhengig av om de er ateister, Jøder eller Kristne. Naturen loven forteller oss denne sannheten uten at vi trenger å åpne Bibelen.


For å oppsummere noen av poengene:


1. Toraen setter homofile handlinger i samme klasse som utroskap, incest, dyresex, avgudsdyrkelse og ofring av barn til idoler (Molech) idet de blir beskrevet med sterke ord idet dette blir klart avvist og beskrevet som syndig.

2. Ifølge 3 Mos 18:24-30 så dømte Gud hednings nasjonene for deres synder.

3. Ifølge 3 Mos 20:13 så avskydde Gud hedenske nasjoner for å praktisere disse seksuelle handlingene.

4.  Det Nye Testamentet repeterer dette og bekrefter hva GT allerede har sagt veldig tydelig altså at homofili i likhet med mye annet blir beskrevet som en synd og omtalt svært negativt i 3 Mosebok og ellers i Bibelen.
Kilder og bøker

Dr. Michael Brown og Dr. James White. Du finner både bøkene og undervisning av dem på youtube. Begge disse er ekstremt dyktige og anbefales sterkt.No comments:

Post a Comment