Friday, 3 June 2016

Bibelen og Koranen: To ulike syn

Jeg har hatt mange gode samtaler med Muslimer. I disse samtalene prøver jeg å forklare at Kristne og Muslimer forstår sine hellige skrifter ulikt. Kristne har aldri ment at Bibelen er perfekt overlevert. Dette er heller ikke nødvendig for å tro på Bibelens ufeilbarlighet. I Kristendommen er det doktrinene som er viktig. Spørsmålet er derfor om tekst kritikkens funn forandrer viktige doktriner.

I appendiksen av Agnostikeren Bart Ehrman's bok, "Misquoting Jesus" så er det en dialog mellom redaktør av boken og forfatteren. Spørsmålet er, "Why do you believe these core tenets of Christian orthodoxy to be in jeopardy based on the scribal errors you discovered in the biblical manuscripts? Bart Ehrman's respons, "Essential Christian belief are not affected by textual variants in the manuscript tradition of the New Testament". Det er med andre ord ingenting i det Nye Testamentet som blir påvirket. Alle doktrinene forblir presist de samme. (Her) (Ehrman er regnet som en av de største nålevende tekst kritikerene. Han er kanskje aller mest kjent for å kritisere Kristendommen).


Det kristne Bibel synet er at de opprinnelige manuskriptene var perfekte. Kristne mener at Bibelen er troverdig og at tekstene er nøyaktige nok til å overlevere Guds sannhet til menneskeheten. Å presse et Bibelsyn med perfekte overleveringer er å presse et Islamsk syn på Bibelen. Dette har aldri vært nødvendig for kristne fordi kristne har aldri forstått Bibelen slik.

Koranen derimot i motsetning til Bibelen falt rett fra himmelen. Den har eksistert i all evighet sammen med Allah. Muslimer mener de har en 100% korrekt og perfekt overlevert bok som har eksistert fra all evighet av. Dette synet på Koranen gjør at en Muslim ikke kan godkjenne en eneste liten forandring i overleveringene. Et punktum eller et komma som er forandret vil knuse en Muslims syn på Koranen. 

For å sette ting i perspektiv. Kristne har samme syn på Jesus som Muslimer har på Koranen. Vi tror Jesus er perfekt ikke Bibelen. Bibelen er fra Gud og gir oss en korrekt overlevering av dette vitnesbyrdet. Men Bibelen er både menneskelig og Guddommelig. Det er doktrinen som må være korrekt ikke bokstaven eller punktumet. Mens Muslimer ser på Koranen som en, "Mediator" som ser kristne på Jesus som, "Mediator". David Wood har en kort video som muligens kan hjelpe å forstå dette: Her

Kristne setter først og fremst sin lit til Jesus. Vi har en relasjon med Jesus idet vi tar imot hans offer. Koranen har samme rolle som Jesus har for Kristne. Koranen ifølge Muslimer er perfekt. Det er gjennom Koranen en blir koblet til Allah, ikke gjennom Jesus. Dette er viktig å forstå før kan forstå hvordan dette påvirker tekst kritikken av både Bibelen og Koranen.

Tekst kritikk av denne sort er noe som nærmest aldri har eksistert i den Muslimske verden. De siste årene har det derimot skjedd en utvikling der Koranen blir utsatt for samme tekst kritikk som Bibelen. Bibelen har blitt utsatt for denne typen kritikk i nærmere 300 år.

Kung sier, "Modern biblical criticism. belongs among the greatest intellectual achievements of the human race. Has any of the great religions outside Jewish-Christian tradition investigated its own foundations and its own history so thoroughly and so impartially?" (Kung, Hans, Judaism: The Religious Situation of Our Time, London SCM Press Ltd, 1992,24).


 Muslimer har tidligere antatt at Koranen er 100% perfekt uten å ha undersøkt dette. Dr. Keith Small var en av de første som startet tekst kritikk av Koranen. Jeg hadde selv stor glede av å være til stede der Keith Small underviste i England. Boken ovenfor er en av bøkene der Small deler fruktene av sitt arbeid. Ifølge Small så anvender Muslimer en helt annen standard når det kommer til å kritisere Bibelen. Koranen skal ikke kritiseres slik som Bibelen.

 Å tvile på Allah, Muhammed eller Koranen blir sett på som en stor synd som kan lede en til fortapelse. Legg merke til at Israel betyr: Den som strever med Gud. Mens Muslim betyr: Den som underordner seg Gud. 1 Mos 32 så kjemper Jacob med Gud og blir gitt navnet Israel. Det er klassisk i både Jødisk og Kristen tradisjon at en kan klage til Gud. Bare les Salmene der David spør Gud kritiske spørsmål og klager over sin situasjon. Jobs bok er også et godt eksempel på dette. Dette står i total kontrast til Islam som handler om underordning. Å underordne seg Gud er noe helt annet enn å streve sammen med Gud.

Surah 5:101: O you who believe! Ask not about things, which if I made plane to you, may cause you trouble. 

Å granske sine egne skrifter krever en doktrine som fremmer selvkritikk. Ifølge den tidligere Muslimen Ibn Warraq så har dette vært totalt fraværende i den Islamske tradisjonen: Her.

Kristne har aldri hatt et Bibelsyn som gjør et problematisk at overleveringene ikke er 100% korrekte. Doktrinene forblir de samme om Bibelen er 99.4 % korrekt. 

Tekst kritikk er derimot noe som bør bekymre Muslimer med tanke på at en bokstav feil overlevert vil knuse deres syn på Koranen som er grunnlaget for deres tro. Spørsmålet blir da hvordan Muslimer kan være så skråsikre på at Koranen er 100% overlevert? Sannheten er at denne typen kritikk av Koranen ikke kommer fra Islam, men utenfra. Det er stort sett muslimer, kristne og sekulære i Vesten som driver denne kritikk utenfra. Å drive denne typen arbeid er livsfarlig i mange mange Islamske land der fri forskning aldri har eksistert. 


Spørsmålet om vi kan stole på at Koranen er 100% korrekt overlevert er et spørsmål for en annen post.Interessant video av David Wood: Her.

The Arab Mind av Raphel Patai: Her.

No comments:

Post a Comment