Sunday, 13 March 2016

Pakts Apologetikk

Kristen apologetikk må 1) Være Bibelsk 2) Ha et teologisk fundament.

Bibelen gjør det tydelig at Gud åpenbarer seg til mennesket gjennom pakt. I begynnelsen (Edens hage) så var mennesket i pakt med Gud. Fallet gjorde at denne pakten ble brutt og mennesket mistet viljen til å tjene og tilbe Skaperen. Mennesket levde i opprør mot Gud. Mennesket undertrykker Guds sannhet og tilber skapelsen isteden for skaperen (Rom 1:18,21,25).

Romerbrevet 1 gjør det tydelig at bevisene for Gud er overalt rundt oss og at det ikke finnes unnskyldning for å ikke tro på Gud. Det er derfor ikke bevisene som er problemet, men heller den syndige personen som nekter å erkjenne dette. Dette blir kalt, "Knowing while suppressing". Mennesket ble etter fallet så sterkt påvirket av synd at de ble irrasjonelt. Mennesket overbeviser seg selv om at det som er sant faktisk er usant. Vi skaper verden etter vårt bilde og blir vår egne guder. Mennesket er i opprør med sin egentlige identitet som tilsier at mennesker er skapt i Guds bilde.

Det er en overdrivelse å si at Aquinas ikke trodde intellektet er påvirket av synd. Men en må samtidig si at Aquinas ikke alltid vektlegger dette nok. Thomas Aquinas var overbevist om at en kan kan kjenne Guds eksistens og hans, "Oneness" og andre egenskaper ved hjelp av fornuften alene. Altså uten den Bibelske åpenbaringen. Aquinas mente det var beviser tilgjengelige for alle mennesker som alle vil lese likt. Aquinas virker til å tro at mennesker er nøytrale og vil godkjenne bevisene ved hjelp av fornuften. Det beste eksemplet på at dette ikke er tilfelle er Bertrand Russel som ble spurt hva han ville gjøre om han ble konfrontert av Gud etter han døde. Russel svar til Gud: Ikke nok bevis! Ikke nok bevis! Russel var altså overbevist om at Gud ikke hadde gitt han nok bevis for å tro på Han. Dette var altså Gud sitt problem og ikke hans. Russel er ikke alene om sin konklusjon. Flere likesinnede ville nok gitt et lignende svar.

Dette viser oss at også intellektet er ikke nøytralt, men påvirket av synd. Bibelen skiller mellom den som er i Adam og den som er Kristus (1 Kor 15:22). Romerbrevet 12:2 gjør det klart at vi ikke må gi etter for denne verden men la vårt sinn bli fornyet. Kolosserbrevet 2:8 gjør det tydelig at vi ikke må la oss forføre av forførende filosofi, menneskelig tradisjon eller de elementære åndelige kreftene av denne verden heller enn Kristus. Intellektet er altså på ingen som helst måte nøytralt men altså sterkt påvirker av synd. Synden er alltid irrasjonell. Den vil ikke påvirke oss slik at vi kan se på beviser nøytralt, men vil heller bidra til at vi bruker fornuften til å rettferdiggjøre det vi vil skal være sant.

Pakts apologetikken forsøker derfor å fremst å ta sannheten i Skriften å utfordre den ikke troende til forklare verden utifra sitt eget ståsted. Skriften gjør det tydelig at et fundament av ikke-tro eksisterer ikke og er derfor irrasjonell. Her blir altså selve forutsetningene til den som ikke tror utfordret. Dette er en radikal måte å drive apologetikk på. Den angriper forutsetningene, altså røttene og viser hvor problematiske de kan være. Denne metoden vil også klargjøre hvorfor de Bibelske forutsetningene gir bedre svar og er mer rasjonelle med hensyn til å forklare hvordan verden rundt oss henger sammen.


Dr. Oliphint har satt opp 10 prinsipper for denne metoden:

1. Troen som vi forsvarer bør alltid begynne med og inkludere den treenige Gud, Far, Sønn og Hellige Ånd som Gud som kommer ned og frelser menneskeheten.

2. Guds åpenbaring har autoritet og all apologetikk innenfor en kristen pakt vil alltid bruke den autoriteten til å forsvare Kristendommen.

3. Sannheten av Guds åpenbaring sammen med Den Hellige Ånds verk vil alltid forandre pakts forholdet til den som er i Adam til den som er i Kristus.

4. Mennesket er skapt i Guds bilde og er i pakt med den treenige Gud i all evighet.

5. Alle mennesker kjenner Gud og som et resultat av dette følger det et ansvar med hensyn til denne pakten.

6. De som blir i Adam undertrykker åpenbare sannheter som de vet. De som er i Kristus ser sannheten for det den er.

7. Kristendommen er sann og alt annet er usant. (De kan ha mange elementer av sannhet, men er usant som et helt system)

8. Undertrykkelse av sannhet i likhet med syndens fordervelse er total, men ikke absolutt. En ikke troende posisjon vil derfor ha elementer og ideer som er løsrevet fra dets opprinnelige Kristne kontekst.

9. Den sanne pakts kunnskapen om Gud sammen med den universielle nåden godkjenner overbevisning i apologetikken.

10. Alle fakta og erfaringer er hva de er med hensyn til pakten og Gud som kontrollerer alt med sin plan og sin mening.Et eksempel på dette:

Sekulære livssyn har ikke grunnlag for menneskeverd. Mange sekulære er likevel overbevist om at mennesket er spesielt og verdifullt. Dette til tross for at de tror at mennesket er en komplisert blanding av kjemi utviklet gjennom evolusjon. Mennesket er altså verdifullt fordi mennesket har bestemt at mennesket er verdifullt, ikke fordi det er verdifullt. Sekulære behandlet ofte sine medmennesker svært bra. Om kjemi og evolusjon er det mennesket er så kan en gjerne si at sekulære behandler sine medmennesker bedre enn sitt eget livssyn tillater dem. De handler konsekvent innenfor et Bibelsk livssyn og går på mange områder mot sitt eget livssyn. Sekulære mennesker ser på sine medmennesker som verdifulle individer som har iboende menneskeverd og ikke flytende materie og kjemi.

Bibelen har et annet svar: 1 Mosebok 1:27 forteller oss at mennesket er skapt i Guds bilde. Gud er en kjærlig Gud vi er skapt til å imitere, reflektere og representere hans bilde på best mulig måte. Dette er et veldig godt grunnlag for menneskeverd. Mennesket er verdifullt fordi det faktisk er en del av det mennesket er. Ikke bare fordi mennesket har bestemt dette. Dette livssynet er en mye bedre forklaring ikke bare hvorfor mennesket er verdifullt, men også hvorfor sekulære mennesker ofte behandler sine medmennesker veldig bra. De behandler sine medmennesker på en måte som er mer konsekvent med det Bibelske livssynet (skapt i Guds bilde) til tross for at de ikke erkjenner dette.


Det at mennesket er skapt i Guds bilde er derfor en forklaring som er mye bedre enn de sekulære kan tilby. Også de lever ofte som om det Bibelske livssynet er sant. Den Bibelske posisjonen om menneskeverdet er både mer rasjonelt, korresponderer mer mer virkeligheten vi lever i, og kan leves ut i praksis.

No comments:

Post a Comment