Monday, 24 August 2015

Middel alderen og slaveriet

Kirken i middelalderen blir ofte beskyldt for å ikke ha gjort noe med slaveriet. Er dette falske påstander uten grunnlag eller støtter historien denne anklagen?

Den kjente religionssosiologen Rodney Starks mener at slaveriet ble opphevet i middelalderen:

"Slavery ended in medieval Europe only because the Church extended its sacraments to all slaves and then banned the enslavement of Christians (and of Jews). Within the context of medieval Europe, that prohibition was effectively a rule of universal abolition". (Rodney Starks: Modernity Loc 2343 Kindle).

As the end of the eight century Charlemagne opposed slavery, as did the pope and many other powerful clerical voices. As the ninth century dawned, Bishop Agobard of Lyons thundered: "All men are brothers, all invoke one same Father, God: the slave and the master, the poor and the rich man, the ignorant and the learned, the weak and the strong. None has been raised above the other... There is no... slave or free, but in all things and always there is only one Christ. (Loc 2365 Starks Kindle Modernity)

For å oppsummere fra Stark sin artikkel, "A Civil Religion: How Christianity created free and prosperous societies": Her

- Helt fra begynnelsen så la Kristendommen vekt på personlig frihet og moral.

- Kristendommen har alltid lagt vekt på personlig synd som hvert individ selv må ta ansvar for.

- Individualisering og fri vilje er noe Kristendommen alltid har lagt vekt på. Ettersom kirkefedrene reflekterte mer gjennom dette så ble de mer og mer ukomfortable med slaveriet. I den klassiske perioden så var frihet et privilegium ikke en rett. Både Platon og Aristotles rettferdiggjorde slaveriet. I middelalderen var slaveriet på vei ut fra Europa. Noen mente at slave ble byttet ut med serfer. Serfer var ikke frie (i henhold til dagens forståelse) men dette var noe helt annet enn en slave. De giftet seg etter eget ønske og kunne ikke bli solgt. De kontrollerte egen tid og farten på eget arbeid. En kan kanskje si at en serf er en innleid arbeider.


-  I slutten på det 10 århundret så hadde slaveriet nærmest forsvunnet fra Europa. Dette skjedde altså fordi kirken åpnet opp sakramentet til alle slaver og gjorde det forbudt med slaveri.

Slaveriet ble altså ifølge Starks avskaffet som institusjon i slutten på det 10 århundret. Kirken stod i spissen for dette.


Andre interessante fakta om slaveriet:

- Også andre kirkefedre fordømte slaveriet. Gregor av Nyssa fordømte slaveriet i en preken i 379.

- Pave Callistus hadde selv vært slave.

- Irlands apostel Patrick er en annen som fordømte slaveriet. Han hadde selv en bakgrunn som slave og viste sterk offentlig motstand. Slaveriet ble avskaffet i Irland i hans levetid.

- Trelleholdet  ble avskaffet i Norge rundt år 1100. Bare 70 år etter Norge ble kristent.

- I Sverige så ble trelleholdet opphevet rundt 1335.

- Slaveriet i middelalderen var ikke rasistisk motivert men basert på sosial status og stilling i samfunnet. Dette kan ikke sammenlignes med det moderne slaveriet som begynte rundt 1500 tallet. Det moderne slaveriet var basert på rase og ofte mye mer brutalt enn tidligere.


Forandring av indre holdninger


- Filemon er et brev som Paulus skriver til slave eieren Filemon. Slaven Onesimus har rømt. Han treffer Paulus og blir frelst. I følge romersk lov så kunne eieren drepe slaver som hadde rømt. Paulus skriver et brev til den kristne slave eieren Filemon må ta tilbake Onesimus og behandle han ikke lenger som en slave men som en bror. Kristus forsoning på korset gjorde at alle var like i Jesus. Det aller viktigste er ikke å forandre institusjoner men å forandre mennesker. Paulus visste at mennesker kan behandle hverandre dårlig uavhengig av hvordan institusjonen er. Han pekte på Jesus og den indre forandringen som kristne har fått etter de er blitt født på nytt. Et budskap som er Kristus sentrert og som handler å elske sin neste mer enn seg selv. Når slike interne holdninger blir forandret hos både sjef og ansatt så blir hver dag på jobb en glede. Paulus visste at menneskene sine hjerter måtte forandres slik at institusjonen kunne forandres som et resultat av det.

- Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle en i Kristus Jesus. Galaterne 3:28.


For å konludere: Slaveriet har vært et universielt problem siden tidenes begynnelse. Kristendommen forandret ikke bare selve institusjonen, men enda viktigere selve holdningene mellom eier og slave. Norge avskaffet slaveriet ikke lenger etter det ble kristent. Slaveriet i middel alderen var aldri rase basert slik som slaveriet som startet rundt 1500. Slaveriet som utviklet seg videre ble etter hvert stoppet av overbeviste evangeliske kristne som William Wilberforce, Clarkson og flere. De avskaffet institusjonen og forandret folkets holdninger. I det 21 århundre har slaveriet igjen blomstret opp. Den moderne menneskehandelen er mye verre enn tidligere slaveri noensinne har vært. Igjen må vi ta opp kampen og kjempe mot dette.


Anbefalte bøker: How the West Won by Rodney Starks, og Da Jorden ble Flat av Bjørn Are Davidsen har også et godt kapittel om dette.

Relevante innlegg: Nye Testamentet og slaveri: Her, Avskaffelsen av slaveriet: Her.

No comments:

Post a comment