Thursday, 13 August 2015

Homofili i Sodom og Gomorrah

Sodom og Gomorrah (1 Mosebok kap 19) var to byer i det Gamle Testamentet som ble utsatt for Guds dom. Noen mener dette var på grunn av homofili mens andre mener det var på grunn av gjestfrihet, synd generelt og voldtekt. Med så mye forvirring så kan det greit å undersøke hva teksten faktisk sier. I denne posten vil jeg svare på det meste populære argumentene. Anbefaler at teksten (1 Mosebok kap 19) blir lest før du fortsetter å lese videre: Her

Argument 1: Mangel på gjestfrihet var problemet.


Svar: Gjestfrihet var viktig del av den Bibelske kulturen. Å behandle gjester dårlig ville utvilsomt bli sett på som noe veldig negativt. Til tross for viktigheten av dette så gir det liten mening med tanke på svaret til Lot. I 1 Mos 19:7 så ber Lot mennene om å ikke gjøre en slik ugjerning. Dette svarer han ettersom mennene utenfor vil ha sex med de to mennene som besøker Lot. Lot tilbyr i etterkant sine døtre som er jomfruer. Med dette i bakgrunn så kan vi si at det er korrekt at gjestfrihet er viktig. Det er derimot tydelig at det ikke er gjestfrihet teksten legger vekt på men homofil voldtekt. Dette var den største årsaken som kommer tydelig frem i teksten.

Argument 2: Voldtekt var problemet ikke frivillig homoseksualitet.

Svar: Dette er kanskje det beste argumentet og mye i teksten kan virke til å favorisere et slikt syn. Dette synet blir derimot litt svekket av Thomas Schmidt sitat fra tidligere litteratur som kobler Sodom med generell homoseksuell praksis: The second century BC Testament of the Twelve Patriarchs label the Sodomites "sexually promiscuous" (Testimony of Benjamin 9:1 and refers to "Sodom, which departed from the order of nature" (Testament of Naphthali 3:4). From the same time period,, Jubilees specifies that the Sodomites were "polluting themselves and fornicating in their flesh" (16:5, compare 20:56). Both Philo and Josephus plainly name same-sex relations as the characteristic view of Sodom.

Disse beskrivelsene virker til å peke på at homofili var en synd som ble praktisert i Sodom. Til tross for dette virker til å være tilfelle så peker teksten på homofil voldtekt og ikke nødvendigvis generell frivillig homofil praksis.

Argument 3: Synd generelt og ikke homoseksualitet var problemet.

Svar: Synd generelt var utvilsomt problemet. Homofili var bare en av mange synder som Sodom og Gomorrah ble dømt for. Ezekiel 16:49 bekrefter dette:  49 Se, dette er synden som din søster Sodoma gjorde seg skyldig i: hovmod. Hun og døtrene hennes hadde nok mat, ro og trygghet. Men hun ga ikke de hjelpeløse og fattige en håndsrekning. 50 Hovmodige var de og gjorde slikt som jeg har avsky for. Men da jeg så det, drev jeg dem bort.

Å ikke ta vare på de hjelpeløse og fattige er kanskje den mest alvorlige synden i GT som profetene ofte kritiserer Israelittene for. Vers 50 kan tyde på at homofili er inkludert på denne listen. Derimot er dette uklart og vi kan ikke bygge argumentene på Ezekiel.

2 Peter 2:6 Byene Sodoma og Gomorra la han i aske og dømte dem til ødeleggelse; han gjorde dem til et avskrekkende eksempel for dem som senere ville leve et ugudelig liv.  7 Men han reddet den rettferdige Lot, som led under de holdningsløse menneskenes utsvevende liv.  8 Ja, denne rettferdige mannen som bodde midt iblant dem, ble dag etter dag pint langt inn i sin rettferdige sjel når han så og hørte alt det onde de gjorde.

Judas 1:7 På samme måte var det med Sodoma og Gomorra og nabobyene deres, hvor de levde i hor slik som disse englene, og i unaturlige lyster. De ble straffet med evig ild og er blitt et advarende eksempel. 

Dr. Bruce Metzger om homoseksualitet: Han referer til Sodoms seksuelle umoral. I den apokryfiske boken 3 Maccabees så leser vi, "the people of Sodom who acted arrogantly" and "who were notorious for their vices" (2:5). En finner også reference fra Jubilees 16:6 om, "uncleanness of the Sodomites". ("What does the Bible have to say about homosexuality?" Presbyterians for Renewal magazine, May 1993 p.7)

Dr. Richard Hays: Indeed, there is nothing in the rest of the biblical tradition, save an obscure reference in Jude 7, to suggest that the sin of Sodom was particularly identified with sexual misconduct of any kind. (Moral Vision of the New Testament. p. 381, 1996)

Konklusjon: Egentlig så er det sannhet i alle disse argumentene. Gjestfrihet var en av flere synder som de var skyldige i. Teksten omtaler en form for gruppe voldtekt. Dette er noe som ikke bør sammenlignes med frivillig homofilt samliv. Derimot er det også sant at alle siterte referansene og NT virker til å peke på at vanlig homofil atferd ble praktisert i Sodom. Vi kan også konkludere at vanlig frivillig homofili var en praktisert synd i Sodom. Uansett så var det synd generelt Sodom og Gomorrah ble dømt for. Homofili var ikke årsaken men en av mange synder som ble praktisert. Dette er en viktig påminnelse til alle kristne som tror denne teksten kun handler om homofili. Det ble praktisert synder i Sodom og Gomorrah som de fleste kristne sliter med i dagens menigheter. Stolthet og mangelen på kjærlighet til de hjelpeløse er mye mer utbredt i menighetene enn homofili noensinne kommer til å bli. Sodom og Gomorrah er en viktig historie som forteller oss at Gud dømmer alle synder. Historien er en påminnelse til oss alle å leve i daglig omvendelse fra synd.

Ressurser: Jeg brukte mange av argumentene i, "The Gay Gospel". Straight and Narrow av Schmidt er en annen god anbefaling. Andre innlegg: Hva sier 1 Kor 6:9 om homofili?

No comments:

Post a Comment